Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Právne informácie a ochrana osobných údajov

PREAMBULA

Pre spoločnosť Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Rakúsko a jej dcérske spoločnosti (ďalej ako spoločnosť Swietelsky) je ochrana osobných údajov jej kontaktných osôb všetkých obchodných partnerov a zamestnancov veľmi dôležitá. Spoločnosť Swietelsky preto spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a na zabezpečenie údajov.

Pojmy použité v tomto vyhlásení sa riadia definíciami čl. 4 nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

I. OBLASŤ P ÔSOBNOSTI

Vecné hľadisko: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje zaobchádzanie s osobnými údajmi a ich spracúvanie v podnikateľskej skupine Swietelsky.

Osobné hľadisko: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné pre všetkých zamestnancov podnikateľskej skupiny Swietelsky, ako aj ich partnerov, zákazníkov a dodávateľov a pre ostatné osoby začlenené do podniku spoločnosti Swietelsky.

Časové hľadisko: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vstupuje do platnosti 25. 5. 2018 a platí ako minimálny štandard pri spracovaní osobných údajov.

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Swietelsky spracúva osobné údaje zamestnancov, partnerov, zákazníkov a dodávateľov na účely vykonávania obchodnej činnosti a plnenia zákonných a zmluvných požiadaviek, ktoré s tým súvisia.

1. Spracúvanie údajov obchodných partnerov:

Spoločnosť Swietelsky spracúva osobné údaje poskytnuté záujemcami, zákazníkmi, dodávateľmi atď. na účely vytvárania ponúk a realizáciu delegovaných prác, ako aj na plnenie zmluvných/predzmluvných a právnych požiadaviek, ktoré s tým súvisia.

2. Uchádzači:

Kontaktné údaje a podklady týkajúce sa uchádzania sa o miesto sprostredkované počas uchádzania sa o miesto spracúvame na účely výberu vhodných kandidátov do pracovného pomeru elektronicky. V prípade odmietnutia vašej žiadosti o miesto budú tieto podklady okrem akýchkoľvek zákonných povinnosti týkajúcich sa archivovania ponechané len v evidencii, pokiaľ s tým budete súhlasiť.

3. Webová stránka:

Prevádzkovateľ zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Rakúsko

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

 Vaše údaje získavame na jednej strane tak, že nám ich poskytnete, na druhej strane sa tieto údaje, predovšetkým technické údaje, zhromažďujú automaticky pri návšteve našej webovej stránke. Časť údajov sa zhromažďuje na to, aby sme zabezpečili bezchybné fungovanie svojej webovej stránky. Ostatné údaje môžeme používať na analýzu. Viac informácií nájdete v nasledujúcom bode.

Použité moduly, zásuvné moduly plug-in alebo nástroje

Stránka venovaná voľným pracovným miestam

Ďakujeme vám, keďže ste sa rozhodli uchádzať sa online o pracovné miesto na našej stránke venovanej voľným pracovným miestam. Uľahčíte nám prácu a urýchlite tak spracovanie svojej žiadosti.

Údaje, ktoré ste nám v rámci uchádzania sa o pracovné miesto poskytli spracúvame len na účely a v rámci procesu posudzovania uchádzačov o pracovné miesta v súlade s platnou legislatívou. Ak sa vaša žiadosť vzťahuje na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu, spracujeme uvedené údaje len na účely spracovania pre túto konkrétnu pozíciu. Spracovanie vašich údajov týkajúcich sa uchádzania sa o pracovnú pozíciu sa uskutočňuje na účely plnenia našich povinností v rámci procesu posudzovania uchádzačov o pracovné miesta v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno b nariadenia GDPR pred uzavretím zmluvy. Okrem ukončenia procesu spracúvania vašej žiadosti o pracovné miesto spracujeme vaše údaje v žiadosti len do takej miery, do akej je to nevyhnutné podľa článku 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo vtedy, keď ste so spracúvaním svojich údajov v žiadosti o pracovné miesto výslovne súhlasili. To isté platí pre odoslanie žiadosti z vlastnej iniciatívy po porovnaní vašich želaní týkajúcich sa zamestnania, ako aj vášho kvalifikačného profilu s našimi ponukami voľných pracovných miest.

Odoslaním žiadosti o pracovné miesto našej spoločnosti súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov na účely procesu posudzovania uchádzačov o pracovné miesta v súlade s povahou a rozsahom uvedeným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak v rámci procesu posudzovania uchádzačov o pracovné miesta budú dobrovoľne poskytnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, budú sa spracúvať podľa čl. 9 ods. 2 písmeno b nariadenia GDPR (napr. údaje týkajúce sa zdravia, ako je napr. ťažké zdravotné postihnutie alebo etnický pôvod) alebo na báze vášho súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písmeno a nariadenia GDPR (napr. údaje týkajúce sa zdravia, ak tieto sú nevyhnutné na vykonávanie povolania).

Údaje, ktoré nám poskytnete môžeme v prípade úspešného uchádzania sa o pracovné miesto ďalej spracúvať na účely pracovného pomeru. V opačnom prípade, ak vaše uchádzanie sa o pracovné miesto nebude úspešné, budú údaje uchádzača po uplynutí zákonných lehôt alebo v prípade, že budete výslovne súhlasiť s dlhším časovým obdobím, vymazané. 

Vymazanie vašich údajov sa uskutoční v prípade, že nebudeme mať od vás dlhší čas súhlas, po uplynutí časového obdobia siedmich mesiacov, aby sme mohli zodpovedať akékoľvek otázky týkajúce sa vašej žiadosti o pracovné miesto a splniť si svoju dokazovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona o rovnosti zaobchádzania. Faktúry na akékoľvek náhrady cestovných výdavkov sa budú archivovať v súlade s daňovými požiadavkami.

Prítomnosť na sociálnych sieťach

Súčasnú diskusiu o ochrane údajov na sociálnych sieťach berieme veľmi vážne, pretože my sami sme na sociálnych sieťach prítomní, aby sme tam aktívnych používateľoch informovali o svojej ponuke služieb. Sociálne médiá, ktoré na tento účel využívame sú na našej stránke znázornené logom. Vzhľadom na túto skutočnosť by sme chceli poukázať na to, že na základe aktuálnej judikatúry máme spolu s príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete spoločnú zodpovednosť v zmysle článku 26 nariadenia GDPR . Prijali sme v tomto zmysle nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nám to poskytovateľ umožnil. V súlade s nariadením GDPR však primárnu zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov na príslušnej sociálnej sieti znáša poskytovateľ sociálnej siete. V prípade uplatňovania práv dotknutých osôb trváme na tom, aby sa tieto uplatňovali najradšej na samotných sociálnych sieťach. My ako prevádzkovateľ neprijímame rozhodnutia týkajúce sa spracúvania údajov na sociálnych sieťach. Len príslušný poskytovateľ má prístup k údajom používateľov a len on preto môže prijať priamo opatrenia. 

Údaje používateľov možno na sociálnych sieťach spracúvať na reklamné účely a komerčné účely. Z rôznych záujmov používateľov možno napr. profilovať vlastných používateľov. Profily používateľov možno ďalej používať na to, aby sa napr. na sociálnych médiách a mimo nich zverejňovala cielená reklama. Na tieto účely používa sociálna sieť aj súbory cookie, v ktorých sa ukladá správanie a záujmy používateľov. Tieto profily používateľov môžu ďalej obsahovať aj údaje o používateľoch ako členoch príslušnej sociálnej siete, ak sú na týchto prihlásení.

Ak potrebujete podrobnejší opis príslušného spracúvanie osobných údajov a možnostiach namietať, resp. odvolať svoj súhlas, odporúčame vám prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Za určitých okolností sa môže stať, že niektoré sociálne siete spracúvajú údaje používateľov mimo Európskej únie. Vzhľadom na poskytovateľov z USA, ktorí sú certifikovaní v rámci programu Privacy Shield, upozorňujeme, že poskytovatelia sa tým zaväzujú dodržiavať úroveň ochrany osobných údajov Európskej únie, predovšetkým nariadenia GDPR. Prenos údajov do USA je prípustný v prípade aktívneho certifikátu programu Privacy Shield podľa čl. 45 nariadenia GDPR. 

Výber najvýznamnejších poskytovateľov sociálnych sietí vrát. doplňujúcich informácií nájdete tu:

 • Facebook

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
Webová stránka: www.facebook.com
Doplňujúce informácie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Spoločná zodpovednosť: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Xing

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko
Webová stránka: www.xing.de
Doplňujúce informácie: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn

Poskytovateľ: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko
Webová stránka: www.linkedin.com
Doplňujúce informácie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • Pinterest

Poskytovateľ: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 California, USA
Webová stránka: www.pinterest.com
Doplňujúce informácie: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Twitter

Poskytovateľ: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 California, USA
Webová stránka: www.twitter.com
Doplňujúce informácie: https://twitter.com/de/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • YouTube: 

Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Webová stránka: www.google.com
Doplňujúce informácie: https://policies.google.com/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Súbory cookie všeobecne

Na svojej webovej stránke používame súbory cookie, aby naše internetové stránky boli funkčnejšie a jednoduchšie pre používateľov. Niektoré súbory cookie pritom zostanú uložené na vašom koncovom zariadení.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky vymieňajú medzi vaším prehliadačom a webovým serverom. Nie sú vôbec škodlivé a slúžia len na opätovné rozpoznávanie návštevníka webovej stránky. Súbory cookie môžu ukladať len tie informácie, ktoré im poskytne váš prehliadač, tzn. informácie, ktoré ste vy sami vložili do prehliadača alebo ktoré sú prítomné na webovej stránke. Súbory cookie nedokážu spustiť kód a nedajú sa použiť na získanie prístupu do vášho koncového zariadenia. Pri vašej najbližšej návšteve našej webovej stránky na rovnakom koncovom zariadení môžu súbory cookie uložené informácie ďalej poslať nám („súbory cookie hostiteľskej domény“) alebo webovej aplikácii tretej strany, ktorej súbor cookie patrí („súbory cookie tretích strán“).  Vďaka uloženým informáciám odoslaným späť príslušná webová aplikácia rozpozná, že ste webovú stránku prostredníctvom prehliadača svojho koncového zariadenia otvorili a navštívili. 

V závislosti od účelu použitia a funkcie rozdeľujeme súbory cookie do nasledujúcich kategórií:  

 • Technické súbory cookie na zabezpečenie technickej prevádzky a základných funkcií našej webovej stránky. Tento druh súborov cookie sa používa napr. na zachovanie vašich nastavení, keď si prezeráte webovú stránku alebo môžu zabezpečovať to, aby dôležité informácie zostali zachované počas celej relácie (napr. prihlásenie, nákupný košík).
 • Pomocou štatistických súborov cookie môžeme pochopiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku tak, že informácie sa zhromažďujú a analyzujú len anonymne. Získame tak cenné informácie, vďaka ktorým môžeme optimalizovať webovú stránku a takisto aj svoje výrobky a služby.
 • Marketingové súbory cookie používame na to, aby sme používateľom zobrazovali na svojich webových stránkach cielene namierené reklamy.  
 • Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sa pokúšame klasifikovať práve spoločne s poskytovateľmi individuálnych súborov cookie.

V závislosti od času ukladania rozdeľujeme súbory cookie aj na dočasné (relačné) a trvalé cookie. Dočasné súbory cookie ukladajú informácie, ktoré sa používajú počas vašej aktuálnej relácii prehliadača. Tieto súbory cookie sa pri zatvorení prehliadača automaticky vymažú. Žiadne informácie pritom nezostanú na vašom koncovom zariadení. Trvalé súbory cookie ukladajú informácie medzi dvomi návštevami webovej stránky. Na základe týchto informácií budete pri najbližšej návšteve rozpoznaný ako vracajúci sa návštevník a webová stránka adekvátne zareaguje. Životnosť trvalých súborov cookie určí poskytovateľ súborov cookie.

Právny základ na používanie technických súborov cookie sa zakladá na našom oprávnenom záujme o technicky bezchybné prevádzkovanie a plnú funkčnosť našej webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR. Naša webová stránka nemôže bez týchto súborov cookie správne fungovať. Na používanie štatistických a marketingových súborov cookie je potrebný váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR. Svoj súhlas s používaním súborov cookie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia GDPR môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas je dobrovoľný. Ak nám ho neposkytnete, nebudú vám z toho plynúť žiadne nevýhody.

Okrem toho si môžete aj svoj prehliadač nastaviť tak, že bude vo všeobecnosti brániť ukladaniu súborov cookie na vašom koncovom zariadení, resp. zobrazí sa vám otázka, či súhlasíte s ich ukladaním. Uložené súbory cookie môžete kedykoľvek znovu vymazať. To, ako toto všetko funguje, nájdete vo funkcii Pomoc svojho prehliadača.   

Vezmite na vedomie, že všeobecné deaktivovanie súborov cookie môže viesť prípadne k obmedzeniu funkcií na našej webovej stránke.  

Zapojenie služieb a obsahu tretích strán

Na svojej webovej stránke používame na analýzu a optimalizáciu svojich internetových stránok ponuku obsahu alebo služieb tretích strán ako poskytovateľov a zobrazujeme ich obsah a služby, ako sú napr. videá alebo typy písma.

To si vyžaduje, aby tretie strany ako poskytovatelia tohto obsahu rozpoznali IP adresu používateľov, ktorá je potrebná na zobrazenie tohto obsahu. Snažíme sa používať len taký obsah, ktorého príslušný poskytovateľ používa IP adresu len na poskytovanie obsahu. Spracúvanie vašich údajov sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR zakladá na našom oprávnenom záujme o optimalizáciu svojej online ponuky. Tretie strany ako poskytovatelia môžu ďalej používať takzvané „pixel tags“ (neviditeľnú grafiku označovanú aj ako „web beacons“) na štatistické alebo marketingové účely. Prostredníctvom „pixel tags“ možno vyhodnocovať informácie, ako sú návštevy používateľov na stránkach tejto webovej stránky. Pseudonymné informácie sa ďalej môžu v súboroch cookie ukladať na zariadení používateľov a okrem iného môžu obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazované webové stránky, čas návštevy, ako aj iné informácie o využívaní našej online ponuky a takisto môžu byť spojené s takýmito informáciami z iných zdrojov. 

Spracúvanie vašich údajov v súboroch cookie sa pritom zakladá na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR. Tento súhlas môžete s budúcou platnosťou kedykoľvek odvolať.

Pre viac podrobností vám odporúčame konkrétne služby, ktoré sú bližšie opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Facebook Pixel

Na našej webovej stránke sa na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online ponuky používa tzv. „Facebook Pixel“ sociálnej siete, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („spoločnosť Facebook“). Na toto spracúvanie osobných údajov sme podľa čl. 26 nariadenia GDPR spolu so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi.

Pomocou nástroja Facebook Pixel môže spoločnosť Facebook na jednej strane zadefinovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook Ads“). V súlade s tým používame nástroj Facebook Pixel na to, aby sme reklamu Facebook Ads, ktorú sme spustili, zobrazovali len takým používateľom Facebooku, ktorí tiež preukázali záujem o našu online ponuku alebo vykazujú určité znaky (napr. záujem o určité témy alebo výrobky, ktoré sa stanovia na základe navštívených webových stránok), ktoré sprostredkujeme spoločnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Za pomoci nástroja Facebook Pixels by sme chceli takisto zabezpečiť, aby boli naše reklamy Facebook Ads zacielené na záujmy používateľov a nepôsobili obťažujúco. Pomocou nástroja Facebook Pixels môžeme ďalej sledovať účinnosť reklamy na Facebooku na štatistické a reklamné účely tak, že uvidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „Conversion“).

Spracúvanie vašich údajov v súboroch cookie sa pritom zakladá na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR. Tento súhlas môžete s budúcou platnosťou kedykoľvek odvolať.
Zaznamenávanie nástrojom Facebook Pixel a používanie vašich údajov na zobrazovanie reklamy Facebook Ads môžete odvolať. 

Aby ste si mohli nastaviť, aké druhy reklám sa vám budú na Facebooku zobrazovať, môžete otvoriť stránku pripravenú spoločnosťou Facebook a postupovať na nej podľa pokynov na nastavenia reklamy orientovanej na používateľov: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavenia sa vykonávajú nezávisle od platformy, tzn. že ich prevezmú všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Ak by údaje spracúvala spoločnosť Facebook v USA, upozorňujeme, že spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná v rámci programu Privacy Shield a zaväzuje sa preto, že bude dodržiavať európske právo na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacy Shield je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorá má zaručiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany osobných údajov v USA. Prenos údajov do USA je preto podľa čl. 45 nariadenia GDPR prípustný.

Spracúvanie údajov spoločnosťou Facebook sa uskutočňuje v rámci smernice o využívaní osobných údajov spoločnosti Facebook. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklám Facebook Ads nájdete preto v tejto smernici   https://de-de.facebook.com/policy.php. Osobitné informácie a podrobnosti o nástroji Facebook Pixel a jeho funkciách nájdete v časti Pomoc na Facebooku: https://de-de.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Na svojej webovej stránke využívame na analyzovanie správania používateľov, ako aj na optimalizáciu svojich internetových stránok funkcie služby Google Analytics zameranej na analýzu webových stránok. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („spoločnosť Google“). Informácie o používaní webovej stránky, ako je typ/verzia prehliadača, používaný operačný systém, predtým navštívená stránka, názov hostiteľa počítača (IP adresa), čas požiadavky servera sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. So spoločnosťou Google sme na tento účel uzatvorili zmluvu o spracúvaní sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia GDPR.

V našom mene použije spoločnosť Google tieto informácie na to, aby vyhodnotila využívanie našej webovej stránky, zostavila reporty o aktivitách na našej webovej stránke a aby nám mohla poskytovať ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a internetu. Podľa informácií od spoločnosti Google sa nebude IP adresa získaná z vášho prehliadača spájať s ďalšími údajmi spoločnosti Google. 

Nástroj Google Analytics používame len s aktivovaným rozšírením anonymizácia IP tak, že túto webovú stránku rozšírime o kód „anonymizeIP“. Zaručuje sa tak maskovanie vašej IP adresy, takže všetky údaje sa získavajú anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google, kde sa potom skráti.

Údaje o využívaní našej webovej stránky sa po ukončení nastaveného obdobia uchovávania bezodkladne vymažú. Nástroj Google Analytics nám vzhľadom na obdobie uchovávania poskytuje nasledujúce možnosti: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, 50 mesiacov, nevymazať automaticky. Kedykoľvek môžete od nás získať informáciu týkajúcu sa obdobia uchovávania, ktoré sme nastavili.

Spracúvanie vašich údajov pomocou nástroja Google Analytics sa zakladá na vašom výslovnom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete s budúcou platnosťou kedykoľvek odvolať podľa čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR.

Okrem toho môžete zamedziť zaznamenávaniu údajov tak, že si prostredníctvom nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete dostupný plugin pre prehliadač. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google, o možnostiach nastavenia a namietania sa dozviete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ak by údaje spracúvala spoločnosť Google v USA, upozorňujeme, že spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu Privacy Shield a zaväzuje sa preto, že bude dodržiavať európske právo na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Program Privacy Shield je dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorá má zaručiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany osobných údajov v USA. Prenos údajov do USA je preto podľa čl. 45 nariadenia GDPR prípustný. 

Google Tag Manager

Na našej webovej stránke sa využíva služba spoločnosti Google Tag Manager poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („spoločnosť Google“). Tag Manager je nástroj, pomocou ktorého môžeme spravovať značky webových stránok prostredníctvom plochy. Na webovú stránku tak môžeme vložiť modul Code Snippets, ako aj Tracking Codes (sledovacie kódy) alebo Conversion Pixel bez toho, aby sme pritom museli zasahovať do zdrojového kódu. Nástroj Tag Manager pritom údaje len presmeruje, nezískava ich však a ani neukladá. Samotná služba Tag Manager je doménou bez súborov cookie a nespracúva osobné údaje, pretože slúži výlučne na administráciu iných služieb v našej online ponuke. Služba Tag Manager zabezpečuje rozlišovanie iných značiek, ktoré za určitých okolností zaznamenávajú údaje. Služba Tag Manager však k týmto údajom nemá prístup. Ak sa na úrovni domény alebo súborov cookie vykonala deaktivácia, zostáva táto zachovaná pre všetky sledovacie značky, ktoré implementovala služba Tag Manager.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcich webových stránkach spoločnosti Google:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ týkajúce sa služby Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Podmienky používania služby Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Hosting

V rámci hostingu našej webovej stránky sa ukladajú všetky údaje spracúvané v súvislosti s prevádzkou našej webovej stránky. Je to nutné na zabezpečenie prevádzky webovej stránky. Údaje sa preto spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o optimalizáciu našej ponuky na webovej stránke. Na poskytovanie svojej online prezentácie využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým poskytujeme údaje uvedené vyššie v rámci spracúvania sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia GDPR.

Kontaktovanie

V rámci nadviazania kontaktu s nami sa vaše údaje využívajú na spracúvanie vašich otázok a ich vybavenia v rámci plnenia predzmluvných práv a povinností podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b nariadenia GDPR. Spracúvanie vašich údajov je nevyhnutné na spracovanie a zodpovedanie vašich otázok, v opačnom prípade by sme vaše otázky nemohli zodpovedať alebo by sme na ne mohli odpovedať len obmedzene. Údaje možno ukladať v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR na báze nášho oprávneného záujmu o priamy marketing do databázy zákazníkov a záujemcov.

Vaše otázky a vaše kontaktné údaje vymažeme hneď ako vaše otázky uzatvoríme a vymazaniu nebudú stáť v ceste žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie osobných údajov, napr. v rámci nasledujúceho vykonania zmluvy. Väčšinou je to vtedy, keď sme s vami neboli v kontakte nepretržite tri roky.

LinkedIn Conversion Tracking

Naša webová stránka využíva sledovanie LinkedIn Conversion Tracking, službu na analýzu webových stránok spoločnosti LinkedIn Corporation. 

Informácie zaznamenané prostredníctvom značky LinkedIn Insight o vašom využívaní našej webovej stránky sa kódujú. 

Spracúvanie vašich údajov sa pritom uskutočňuje na báze vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR. Tento súhlas môžete s budúcou platnosťou kedykoľvek odvolať.

Členovia siete LinkedIn majú aj možnosť rozhodnúť sa a nesúhlasiť so sledovaním konverzií LinkedIn Conversion Tracking a na stránke https://www.linkedin.com/psettings/advertising/ blokovať a vymazať súbory cookie, respektíve deaktivovať demografické údaje. V nastaveniach siete LinkedIn neexistuje samostatná možnosť opt-out pre impresie tretích strán ako poskytovateľov alebo sledovanie kliknutí Click Tracking pre kampane, ktoré prebiehajú na sieti LinkedIn, pretože všetky kampane, ktorých sa to týka rešpektujú nastavenia členov sociálnej siete LinkedIn.

Využívame službu sledovanie konverzií LinkedIn Conversion Tracking, aby sme mohli analyzovať využívanie svojej webovej stránky a pravidelne ju vylepšovať. Prostredníctvom takto získaných štatistík môžeme zlepšovať svoju ponuku a vytvárať pre vás ako používateľov zaujímavejší obsah. 

Viac informácií tretej strany ako poskytovateľa: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de ;

LinkedIn podlieha programu medzi EÚ a USA Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Server log files (prístupové údaje)

Z technických dôvodov, predovšetkým však na účely zabezpečenia funkčných a bezpečných internetových stránok spracúvame technicky nevyhnutné údaje o prístupe na našu webovú stránku do takzvaných server log files, ktoré nám automaticky posiela váš prehliadač. 

K prístupovým údajom, ktoré spracúvame patrí:

 • názov prehliadanej webovej stránky,  
 • použitý typ prehliadača vrát. verzie,
 • použitý operačný systém návštevníka,
 • stránka návštevníka, ktorú predtým navštívil (referrer URL),
 • čas požiadavky servera,
 • prenesené množstvo údajov,
 • názov hostiteľa počítača (použitá IP adresa, príp. anonymizovaná).

  Tieto údaje sa nepriraďujú fyzickým osobám a slúžia len na štatistické vyhodnocovanie, ako aj na prevádzku a vylepšovanie našej webovej stránky, ako aj na zaistenie bezpečnosti a optimalizácie našej internetovej ponuky. Tieto údaj sa prenášajú len našim prevádzkovateľom webovej stránky. K spájaniu alebo zlučovaniu týchto údajov s inými zdrojmi údajov nedochádza. V prípade, že hrozí podozrenie na nelegitímne využívanie našej webovej stránky, vyhradzujeme si právo tieto údaje dodatočne preveriť. Spracúvanie údajov sa pritom v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR opiera o náš oprávnený záujem o technicky bezchybné zobrazovanie a optimalizáciu našej webovej stránky.

Prístupové údaje sa v krátkom čase po splnení účelu, väčšinou po niekoľkých dňoch, opäť vymažú, ak nie je nevyhnutné ďalšie uchovávanie na dôkazné účely. V opačnom prípade sa údaje uchovávajú až do konečného objasnenia prípadu.

WebCare

Aby sme v súlade s ochranou údajov získali súhlas na používanie súborov cookie na našej webovej stránke, používame nástroj Cookie Banner služby WebCare od spoločnosti DataReporter. Ide o službu, ktorú poskytuje spoločnosť DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Rakúsko („DataReporter“). 

Viac informácií o tejto spoločnosti získate na internetovej stránke www.datareporter.eu. Cookie Banner zaznamenáva a ukladá súhlas na používanie súborov cookie pre príslušného používateľa našej webovej stránky. Náš Cookie Banner zabezpečí, aby sa štatistické a marketingové súbory cookie používali až vtedy, keď používateľ vyjadrí výslovný súhlas s ich používaním. 

Informácie ukladáme vtedy, keď používateľ potvrdí používanie súborov cookie. Používateľ môže pritom svoje rozhodnutie kedykoľvek odvolať tak, že si otvorí nastavenia svojich súborov cookie a upraví vyhlásenie o súhlase. Existujúce súbory cookie sa po odvolaní súhlasu vymažú. Na ukladanie informácií o stave súhlasu používateľa sa takisto používa súbor cookie, o ktorom sa môžete dozvedieť v podrobnostiach týkajúcich sa súborov cookie. Na otvorenie tejto služby sa ďalej prenáša IP adresa príslušného používateľa na server spoločnosti DataReporter. IP adresa sa pritom ani neukladá, ani sa nespája s akýmikoľvek inými údajmi používateľa, používa sa len na správne vykonávanie služby. Používanie údajov uvedených hore sa preto v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR zakladá na našom oprávnenom záujme o prezentáciu našich internetových stránok v súlade so zákonnými požiadavkami.

Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti DataReporter na stránke https://www.datareporter.eu/datenschutz. Otázky týkajúce sa tejto služby môžete posielať na e-mailovú adresu office@datareporter.eu.

Videá na kanáli Youtube

Na svojej webovej stránke používame službu „YouTube“, aby sme pripojili videá. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („spoločnosť YouTube“). Ak otvoríte stránku s vloženými Youtube videami, vytvorí sa spojenie so servermi siete YouTube. Kanál YouTube pritom oznámi, ktoré stránky navštevujete. 

Platné vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube sa nachádza na stránke: https://www.google.com/policies/privacy/, možnosť Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Ak bude údaje spracúvať spoločnosť Google v USA, upozorňujeme, že spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu Privacy Shield a zaväzuje sa preto, že bude dodržiavať európske právo na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Prenos údajov do USA je preto podľa čl. 45 nariadenia GDPR prípustný. 

E-mail

Keď nám odošlete svoje otázky e-mailom, vaše údaje sa vrátane kontaktných údajov, ktoré uvediete na účely spracúvania otázok a pre prípad doplňujúcich otázok u nás uložia. Výslovne upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery a nemožno ho komplexne chrániť pred prístupom tretích strán.

Komerčná reklama

Používanie kontaktných údajov z našej tiráže alebo našej webovej stránky na komerčnú reklamu je výslovne neprijateľné, ibaže by sme na to udelili písomný súhlas. Všetky osoby uvedené na tejto webovej stránke týmto namietajú proti akémukoľvek komerčnému využívaniu a poskytovaním týchto údajov.

III. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

V súlade s predpismi na ochranu údajov platných v EÚ je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný právny základ. Príslušný platný právny základ závisí od toho, na aké účely opísané vyššie sa vaše osobné údaje budú spracúvať:

V určitých prípadoch musí byť k dispozícii váš súhlas so získavaním a spracovaním vašich osobných údajov. Ak udelíte súhlas, môžete svoj súhlas neskôr odvolať. Vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na uskutočnené spracovanie.

V ostatných prípadoch môže byť prípadne spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na to, aby sa dodržali platné zákonné ustanovenia a predpisy, resp. aby sa splnila existujúca zmluva.

V iných prípadoch sa môže spracúvanie vašich osobných údajov vykonávať na základe nášho oprávneného záujmu o komunikáciu s vami o našich službách.

IV. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie vašich osobných údajov v spoločnosti Swietelsky sa opiera o prísne zásady, ktoré považujú ochranu a bezpečnosť údajov, ako aj práva dotknutých osôb za najvyššie hodnoty.

Zákonnosť a transparentnosť: Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva zákonným spôsobom v dobrej viete.

Obmedzenie účelu: Údaje sa získavajú a spracúvajú na stanovené, jednoznačné a legitímne účely. Spracúvanie údajov sa nevykonáva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov: Získavajú a spracúvajú sa len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na uvedené účely. Ak je to možné na dosiahnutie účelu a záťaž je primeraná, spracúvajú sa len anonymné údaje.

Obmedzenie ukladania a vymazanie: Osobné údaje sa vymažú v prípade, ak účel, na ktorý sa pôvodne získavali zanikol a zákonné lehoty na uchovávanie osobných údajov nebránia ich vymazaniu. Ak v jednotlivých prípadoch existujú legitímne záujmy o tieto údaje, budú sa tieto aj naďalej uchovávať, kým nebude tento legitímny záujem právne objasnený.

Bezpečnosť údajov: Pre osobné údaje platí mlčanlivosť o osobných údajoch. S údajmi sa musí pri styku zaobchádzať dôverne a musia byť chránené primeranými organizačnými a technickými opatreniami pred neoprávnenými prístupom, nezákonnou manipuláciou alebo sprístupnením, ako aj stratou a zničením.

Vecná správnosť: Osobné údaje sa musia uchovávať tak, aby boli správne, kompletné a aktuálne. Treba prijať primerané opatrenia, aby sa zastarané, nesprávne alebo nekompletné údaje opravili.

V. PRENOS ÚDAJOV

Prenos osobných údajov príjemcom mimo podnikateľskej skupiny Swietelsky, ako aj príjemcom do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ sa uskutočňuje len v súlade s platnými zákonmi a zákonnými spôsobmi, ako aj dodržiavajúc maximálnu dôvernosť a bezpečnosť údajov.  Neobchodujeme s osobnými údajmi a ani ich neprenajímame tretím osobám na ich vlastné marketingové účely.

Osobné údaje sa prenášajú príjemcom v rámci skupiny Swietelsky na plnenie zákonných požiadaviek a zjednodušenie administratívnych činností v rámci skupiny. Prenos sa uskutočňuje aj tu výlučne za predpokladu dodržiavania zákonných rámcových podmienok.

Existujú nasledujúce kategórie príjemcov v zmysle čl. 13 ods. 1 písmeno e nariadenia GDPR.

 • Spoločnosti patriace do koncernu prevádzkovateľa
 • Subdodávatelia, hlavní dodávatelia, dodávatelia
 • Sprostredkovatelia, ak títo potrebujú údaje na plnenie svojej činnosti.
 • Úrady, verejné orgány a inštitúcie 
 • Notári, právni a daňoví poradcovia, poskytovatelia inkasných služieb, ako aj odborníci na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Audítorské spoločnosti na plnenie povinností podávať správu o hospodárení
 • Poisťovacie podniky
 • Kreditné a finančné inštitúcie alebo porovnateľné zariadenia
 • Súdy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Zmierovacie orgány

VI. POVINNOSŤ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

Všetci zamestnanci podnikateľskej skupiny Swietelsky a zamestnanci zmluvných partnerov sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť a pravidelne sú upozorňovaní na bezpečné zaobchádzanie s osobnými a inými kritickými údajmi a takisto pravidelne absolvujú školenia zamerané na túto oblasť.

VII. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Ochrana dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov je významnou úlohou spoločnosti Swietelsky. Platí to v rovnakej miere pre obchodné tajomstvá, údaje o zákazníkoch, osobné údaje a iné kritické informácie.

Na tento účel sa prijímajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za pomoci dostupných technológií a medzinárodne uznávaných najlepších praxí (best practice), ako aj bezpečnostných štandardov.

VIII. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Spoločnosť Swietelsky nemusí určiť zodpovednú osobu, pretože sa článok 37, odsek 1 nariadenia GDPR neaplikuje. Zohľadňujúc význam ochrany osobných údajov sa spoločnosť Swietelsky rozhodla, že zodpovednú osobu určí. Táto je k dispozícii dotknutým osobám a orgánu na ochranu osobných údajov ako kontaktné miesto na e-mailovej adrese datenschutz@swietelsky.com.

IX. Práva dotknutých osôb

Máte právo:

 • Podľa čl. 15 nariadenia GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame. Požadovať môžete predovšetkým informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, o kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, informácie o predpokladanej dobe uchovávania, o práve na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov, informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji údajov, ak sa tieto nezískali u nás, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a príp. zmysluplných informáciách o ich detailoch.
 • Podľa čl. 16 nariadenia GDPR máte právo bez zbytočného odkladu požadovať opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú u nás uložené.
 • Podľa čl. 17 nariadenia GDPR máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, ak spracúvanie osobných údajov nie je nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Podľa čl. 18 nariadenia GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak napadnete správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, vy namietate proti ich vymazaniu a my tieto údaje viac nepotrebujeme, vy ich však potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ak ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 nariadenia GDPR.
 • Podľa čl. 20 nariadenia GDPR máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať prenos údajov na iného prevádzkovateľa.
 • Podľa čl. 21 nariadenia GDPR, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ak sú na to dôvody týkajúce sa konkrétnej situácie alebo ak je námietka namierená proti priamemu marketingu. V poslednom prípade máte všeobecné právo vzniesť námietku, ktoré budeme aplikovať bez uvedenia konkrétnej situácie.
 • Podľa čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR máte právo udelený súhlas voči nám kedykoľvek odvolať. Dôsledkom bude, že v spracúvaní údajov, ktoré sa zakladalo na tomto súhlase nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať.
 • Podľa čl. 77 nariadenia GDPR máte právo podať vzhľadom na nelegitímne spracúvanie svojich údajov z našej strany sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete v tejto veci obrátiť na dozorný orgán svojho obvyklého pobytu alebo miesta výkonu práce alebo sídla našej spoločnosti.

Každá dotknutá osoba, ktorej údaje spracúva spoločnosť Swietelsky má kedykoľvek možnosť odvolať sa na práva dotknutých osôb uvedené vyššie a uplatniť si ich v spoločnosti Swietelsky. Na uplatnenie svojich práv dotknutej osoby sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne prostredníctvom e-mailu na adresu datenschutz@swietelsky.com.

Príslušným dozorným orgánom pre spoločnosť Swietelsky AG je:

Österreichische Datenschutzbehörde
Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. NEUSTÁLA KONTROLA A ZLEPŠOVANIE

Neustále zlepšovanie kvality a procesov má v spoločnosti Swietelsky veľmi veľký význam. Máme zadefinované procesy na neustále zvyšovanie kvality, ktorých dôkazom je už niekoľko rokov certifikát podľa normy ISO 9001. Dodržiavanie smerníc na ochranu osobných údajov, ako aj platných zákonov a účinnosť opatrení na ochranu osobných údajov a na bezpečnosť údajov sa priebežne kontroluje a zvyšuje pomocou týchto procesov, aby sme mohli zaručiť optimálny priebeh opatrení na ochranu osobných údajov.