Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ekológia a ochrana zdrojov

Stavebný sektor je odvetvím s veľkou spotrebou zdrojov a energií, ktoré podstatným a výrazným spôsobom ovplyvňuje celé životné prostredie. Spoločnosť SWIETELSKY sa snaží používať vo všetkých fázach projektu šetrné postupy, ako aj ekologické zariadenia a stroje. Neustále sa snažíme o ochranu ovzdušia, vody, energie a pôdy, o optimalizáciu materiálovej a logistickej náročnosti a o udržiavanie emisií na čo najnižšej úrovni.

Neľutujeme vynaloženú námahu zameranú na dôsledné dodržiavanie environmentálnych predpisov a zákonov, ktoré sa nás na všetkých trhoch a vo všetkých odvetviach týkajú, aby sme zabránili negatívnym dopadom svojej činnosti na človek a prírodu.

Z tohto dôvodu sa snažíme byť informovaní o stave výskumu a technického pokroku, podieľame sa na špecifických výskumných projektoch a monitorujeme medzinárodný vývoj zákonných predpisov. Toto všetko je dôležité aj preto, aby sme spoločnosť SWIETELSKY ochránili pred sankciami, peňažnými pokutami a pred poškodením imidžu firmy. Treba dbať najmä na správne zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Kontaminácia našich stavenísk alebo výrobných priestorov môže spôsobiť značné škody na životnom prostredí a náklady na sanačné opatrenia alebo straty vzniknuté z dôvodu výpadku výroby.

Porušovanie environmentálnych právnych predpisov zo strany našich subdodávateľov a dodávateľov síce často nespadá do oblasti nášho priameho vplyvu, vzhľadom k úzkym obchodným vzťahom je však spoločnosť SWIETELSKY nepriamo spájaná s následkami, čo by mohlo spôsobiť poškodenie dobrého mena našej firmy. Všade tam, kde je to možné sa preto snažíme pôsobiť na svojich dodávateľov a subdodávateľov príkladným spôsobom, napríklad tým, že im poskytneme svoj kódex správania.

Najmä z dôvodu našej činnosti v horských oblastiach sa spoločnosť SWIETELSKY zaujíma aj o protieróznu ochranu, ktorú sa snaží zabezpečovať technickými a biologickými postupmi. Na tento účel sme použili inovatívne miestne riešenia, ktoré v mnohých prípadoch vyústili aj do patentovej prihlášky. Toto všetko je súčasťou našej snahy o plnenie všetkých národných a medzinárodných zákonných požiadaviek a tých najvyšších možných noriem. Sme preto veľmi radi, že ani v tomto finančnom roku, ani v predchádzajúcom roku neboli spoločnosti SWIETELSKY uložené žiadne peňažné ani nepeňažné pokuty z dôvodu nedodržiavania zákonov a vyhlášok na ochranu životného prostredia.

Prečítajte si v našej správe o udržateľnosti viac o ekológii a ochrane zdrojov v spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Organizačné ukotvenie, strana 89
  2. Energia a emisie, strana 89 – 91
  3. Materiál a odpady, strana 91 – 95
  4. Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, strana 95
Ing. Jürgen Müller, vedenie divízie predaja drevených stavieb
„Drevo je materiálom minulosti a rovnako tak aj budúcnosti a je dôležitou súčasťou modernej architektúry. Je to materiál, ktorý je trvalý, stabilný, nehorľavý, prefabrikovaný, bez emisií, prírodný a kombinovateľný. Vďaka spoločnosti SWIEtimber pokrývame aj kompetencie v oblasti drevených stavieb a pre svojich zákazníkov sme spoľahlivým partnerom v oblasti neutrálnych materiálov.“

Ing. Jürgen Müller, vedenie divízie predaja drevených stavieb

Klaus-Peter Pichlwanger, manažment kvality
"Ako realizačná stavebná spoločnosť využívame možnosť svojho vplyvu a v celom reťazci vytvárania hodnôt prispievame k realizácii stavebných zámerov, ktoré budú šetrné k všetkým prírodným zdrojom. Škodám na životnom prostredí treba zabrániť ako z ekologického, tak aj ekonomického hľadiska."

Klaus-Peter Pichlwanger, manažment kvality