Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Náš záväzok

Spoločnosť SWIETELSKY vnáša do oblasti hospodárstva, spoločnosti a životného prostredia mnoho pozitívnych impulzov. Cieľom podniku je dlhodobé vytváranie hodnôt.

Dôvodom dlhoročného pozitívneho vývoja spoločnosti bolo od začiatku neustále rozširovanie spektra činností a pripravenosť zamestnancov neustále sa vzdelávať, aby tak dokázali spĺňať zvyšujúce sa nároky.

Skúsenosti nazbierané pri realizácii množstva stavebných projektov spoločnosť SWIETELSKY aj naďalej využíva v nových projektoch a pri optimalizácii práce. Tento nepretržitý proces udržiavania kvality a takisto aj inovačný proces dopĺňa vlastný vývoj a aktívna účasť na výskumných projektoch.

Prispievanie k zvyšovaniu kvality života

Vzhľadom na charakter svojej obchodnej činnosti prispieva spoločnosť SWIETELSKY výrazne k zvyšovaniu kvality života v samosprávach. Bytové komplexy, športové zariadenia alebo parky, ktoré sme vybudovali, vytvárajú nový obytný priestor a modernú infraštruktúru. O spôsobe a rozsahu spravidla nerozhoduje spoločnosť SWIETELSKY ale investor. Aj napriek tomu môže spoločnosť prispieť kvalitou stavebných prác k spokojnosti užívateľov a vytvárať tak spoločenskú pridanú hodnotu. Tento stav platí rovnakou mierou na všetkých trhoch a v obchodných úsekoch podniku.

Zodpovednosť v úlohe zamestnávateľa a obchodného partnera

V stavebnom odvetví pracuje v zásade relatívne veľké množstvo personálu. Spoločnosť SWIETELSKY je preto aj významným zamestnávateľom. Vďaka vytváraniu kvalifikovaných pracovných miest tak nezaisťujeme len obživu pre svojich zamestnancov, ale výraznou mierou prispievame aj k zvyšovaniu kúpnej sily obyvateľstva v regiónoch, v ktorých práve pôsobíme. V neposlednom rade profitujú tieto regióny aj z daní a odvodov zamestnancov, ako aj celého podniku. Prostredníctvom svojich zamestnancov prispievame výraznou mierou do systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Spoločnosť SWIETELSKY pritom ako medzinárodný koncern rešpektuje daňové povinnosti voči krajinám a regiónom, v ktorých vykonáva svoju činnosť.

Veľký význam prikladáme spravodlivému a ohľaduplnému prístupu k obchodným partnerom, dodávateľom a subdodávateľom. Aj oni zásadne prispievajú k úspechu spoločnosti za predpokladu obojstranne výhodnej spolupráce. Naším cieľom je poskytovať svojim zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom a obchodným partnerom takú mieru istoty, ktorá je nevyhnutná na udržiavanie obchodných vzťahov založených na dôvere a trvalej udržateľnosti.

Dlhodobé myslenie, organický rast

Spoločnosť SWIETELSKY premýšľa vždy z dlhodobého hľadiska. Našou prioritou nie je rýchla expanzia, ale organický rast. Tomuto cieľu zodpovedá aj naša decentralizovaná organizačná štruktúra. Zakladá sa na praktizovaní vlastnej zodpovednosti a podieľaní sa zamestnancov na zisku, ktorí sa potom považujú za podnikateľov v spoločnosti a majú tak vysokú motiváciu angažovať sa.

Chceme vytvárať obytný priestor orientovaný na budúcnosť a trvale udržateľnú infraštruktúru. Prostredníctvom integrácie svojich skúseností z výstavby drevených stavieb pod značkou SWIEtimber by sme sa chceli stať aj konzultantom zákazníkov pre široké spektrum rôznych materiálov. Z pohľadu nášho každodenného vzájomného kontaktu je naším cieľom zavádzať v medzinárodnom meradle svoju koncepciu zamestnávateľa, aby sme aj naďalej podporovali pozitívne vnímanú a v celom koncerne prežívanú podnikovú kultúru.

Digitalizácia ako hnacia sila inovácií

Inovácie v kontexte digitalizácie sú nepochybne významnou hnacou silou celého odvetvia, ako aj samotnej spoločnosti SWIETELSKY. V porovnaní s ostatnými odvetviami sú v stavebnom priemysle z hľadiska digitalizácie procesov ešte značné rezervy. Rovnako tak sa zvyšuje význam recyklácie a s tým súvisiacim znižovaním prepojenia medzi hospodárskym rastom a spotrebou surovín.

Prečítajte si v našej správe o
trvalej udržateľnosti viac o cieľoch spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Trvalo udržateľná prosperita a vytváranie infraštruktúry, strana 53 - 56
  2. Manažment rizík, strana 56
  3. Koncepcia spoločnosti, strana 56
  4. Hodnotový reťazec a dodávateľský reťazec, strana 56
  5. Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, strana 58

Dr. Ing. Monika Ehlers, vedenie divízie, digitálny rozvoj podniku
"BIM môže rozhodujúcim spôsobom zlepšovať stavebné procesy aj v kontextu trvalej udržateľnosti. Moja úloha spočíva v koordinácii našich úspechov v tejto oblasti v rôznych rovinách a v ich cielenej podpore."

Dr. Ing. Monika Ehlers, vedenie divízie, digitálny rozvoj podniku