Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Oblasť podnikania a compliance

Podnikateľská činnosť skupiny SWIETELSKY sa vyznačuje vysokým stupňom zodpovednosti voči štátu a spoločnosti. Dodržiavanie týchto právnych rámcových podmienok a ďalších etických štandardov v celom koncerne považujeme za predpoklad toho, aby sme si voči svojim objednávateľom, investorom a obchodným partnerom zachovali povesť vysoko uznávaného, spoľahlivého, kompetentného a dôveryhodného partnera.

Je pre nás samozrejmosťou aktívne vystupovanie proti korupcii a proti chovaniu v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, ako aj dodržiavanie ustanovení na ochranu osobných údajov. Voči svojim objednávateľom a konkurentom presadzujeme spravodlivosť, rešpekt a integritu v rámci celej spoločnosti a preto aj veľmi dôrazne odmietame negatívne javy, ako je napríklad porušovanie hospodárskej súťaže, korupcia alebo narušovanie súkromia.

Takisto kladieme veľký dôraz na dodržiavanie všetkých pracovných a sociálnych noriem. Okrem vlastnej angažovanosti v tejto oblasti sa snažíme pôsobiť aj na subdodávateľov a obchodných partnerov a vyzývať ich, aby si stanovili rovnaké štandardy. Za dôležitý aspekt dosahovania spoločných cieľov považujeme aj dodržiavanie ľudských práv, ako aj využívanie a podporu diverzity a rovnosti príležitostí. Pri výstavbe tunelov a železníc je bezpečnosti pri práci z dôvodu zvýšeného rizika odjakživa venovaná špeciálna pozornosť.

Prečítajte si v našej správe o udržateľnosti viac o oblasti podnikania a dodržiavania predpisov spoločnosti SWIETELSKY a o témach

  1. Kódex správania, strana 59
  2. Organizačné ukotvenie, strana 60
  3. Antikorupcia a spravodlivá hospodárska súťaž, strany 60 – 63
  4. Ochrana osobných údajov, strana 63
  5. Dodržiavanie ľudských práv, strana 64
  6. Diverzita a rovnosť príležitostí v kontexte compliance, strana 65
  7. Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, strana 65

Kódex správania

Tak ako doteraz chceme, aby nás naši obchodní partneri z verejného a súkromného sektoru vnímali aj v budúcnosti ako spoľahlivého a kompetentného partnera. Preto kladieme veľký dôraz na to, aby sme sa voči všetkým akcionárom, ako aj voči konkurentom chovali vždy spravodlivo, s rešpektom a bezúhonne. Kódex správania sme vytvorili ako smernicu, ktorá bude odzrkadľovať naše predstavy hodnôt a ktorú budú všetci v koncerne SWIETELSKY vnímať ako základ bezchybného konania z hľadiska morálky, etiky a práva. Dokument, ktorý je na tomto mieste dostupný na stiahnutie bude dostupný v plnej verzii všetkým zamestnancom a takisto aj všetkým relevantným partnerom.