Swietelsky AG

Vyhlásenie o rozmanitosti

BUDOVANIE IDEÍ NA ROZMANITOSTI

Akciová spoločnosť Swietelsky AG uznáva neustále sa rozvíjajúcu diverzitu spoločnosti, v ktorej žijeme a hospodárime. Staviame na ideovej rozmanitosti a vieme, že rôzne perspektívy nám môžu pomôcť zvládnuť výzvy razantne sa meniaceho sveta.

Predpokladom toho je, aby naši zamestnanci a zamestnankyne bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, sexuálnu orientáciu, vek, etnickú príslušnosť alebo postihnutie boli komplexne podporovaní a mohli plne rozvíjať svoj osobný, ako aj profesionálny potenciál.

Jasne odmietame akúkoľvek formu diskriminácie a šikanovania a hlásime sa ku komplexne rešpektovanej kultúre vzájomnosti. Angažovaný manažment rozmanitosti považujeme za strategický nástroj na zvyšovanie dlhodobej efektivity našej stavebnej činnosti.

Našich zamestnancov preto povzbudzujeme, aby diverzitu chápali ako šancu na získanie konkurenčných výhod, udržiavanie empatickej pracovnej atmosféry a vytvorenie rámcových podmienok, ktoré budú zodpovedať cieľom inklúzie.

Práve v podpore žien v stavebno-technických pracovných procesoch a vo vedúcich štruktúrach, ale aj v bežnom zamestnávaní starších zamestnancov a zamestnankýň, ako aj vo vzdelávaní mládeže vidíme akútne prevádzkové požiadavky a v neposlednom rade mimoriadnu spoločenskú zodpovednosť.

Predstavenstvo spoločnosti Swietelsky AG, november 2022