Swietelsky AG

Daňová stratégia koncernu

1. Úvod

Nasledujúca daňová stratégia opisuje základný postoj koncernu SWIETELSKY („SWIETELSKY“) k otázke daní.

V strategickej orientácii tohto rodinného podniku má udržateľná prosperita spoločnosti prednosť pred rastom. Podnikateľské myslenie a samostatné konanie zamestnankýň a zamestnancov, ako aj neustály ďalší rozvoj a prijímanie nových výziev orientovaných na budúcnosť sú základnými prvkami firemnej kultúry koncernu SWIETELSKY, ktoré zabezpečujú pozitívny rozvoj spoločnosti a vnímanie SWIETELSKY ako inovatívneho, výkonného a spoľahlivého stavebného podniku.

Časti tejto firemnej kultúry sú vo forme základných právnych, etických a morálnych princípov správania ďalej rozvíjané a záväzne ustanovené v etickom kódexe. Upravuje základné princípy etického a zákonného správania sa v oblasti daní, ako aj chápanie daní ako spoločenského záväzku.

2. Dane ako výstup obchodnej činnosti podľa regiónov

SWIETELSKY pôsobí v Európe i v Austrálii a na základe vlastného portfólia činností a situácie na trhu sa rozhoduje, akú činnosť bude v danej krajine vykonávať. Vďaka tejto stratégii, ktorá je založená na posúdení ekonomických a prevádzkových možností, bude spoločnosť SWIETELSKY aktívna aj v takzvaných krajinách s nízkymi daňami (napríklad v Maďarsku alebo Švajčiarsku).

Zriaďovanie spoločností alebo prevádzok sa uskutočňuje výhradne na základe posúdenia prevádzkových možností. Všetky dcérske spoločnosti SWIETELSKY vykonávajú aktívne operatívne obchodné činnosti, pričom využívajú fyzické zdroje a neslúžia na účely daňovej optimalizácie  ani vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Vo vzťahu k daniam a odvodom sa spoločnosť SWIETELSKY správa korektne a čestne. Spoločnosť SWIETELSKY sa pritom vyhýba agresívnemu daňovému plánovaniu a umelej daňovej optimalizácii. Každá obchodná činnosť sa riadi princípom „Tax follows Business“ – všetky transakcie sú iniciované na prevádzkových potrebách a nie sú motivované daňovou optimalizáciou.

3. Dane ako spoločenský prínos

Stratégia spoločnosti SWIETELSKY spočíva v dosahovaní obchodných cieľov a súčasnom poskytovaní spoločenského prínosu pre všetky zúčastnené strany.

SWIETELSKY platí na jednej strane naprieč svojim hodnotovým reťazcom dane z príjmu, zrážkové dane, spotrebné dane a clá vo všetkých krajinách, v ktorých koncern pôsobí. Okrem toho sa odvádza daň z pridanej hodnoty a dane zamestnankýň a zamestnancov. Na druhej strane SWIETELSKY využíva aj daňové zvýhodnenia a podporu, ktoré poskytujú v rámci obchodnej činnosti verejné inštitúcie.

Koncern tým vníma svoju spoločenskú zodpovednosť ako platca daní a svojím príkladným správaním tak prispieva k sociálnemu, ekonomickému a spoločenskému fungovaniu štátov.

SWIETELSKY sa hlási so všetkými spoločnosťami koncernu a ich platbami daní k príslušným pobočkám a regionálnym trhom.

4. Dodržiavanie zákonných ustanovení a princípov OECD

Spoločnosť SWIETELSKY sa usiluje dodržiavať lokálne zákony v rámci obhájiteľných  právnych názorov. Na tento účel sú úlohy a zdroje riadenia daní štruktúrované tak, aby boli aktuálne predpisy v krajinách, v ktorých koncern pôsobí, dodržiavané čo najlepšie.

Pred nadviazaním obchodného vzťahu je zabezpečené, aby základné štruktúry zodpovedali platným daňovým záväzkom. Počas platnosti zmlúv plní koncern svoje dokumentačné povinnosti podľa platných zákonov a predpisov, podáva všetky povinné vyhlásenia a včas platí dane.

Vzhľadom na prevažujúci podiel aktivít koncernu vykonávaných v Rakúsku a charakteristiku jeho obchodnej činnosti v zahraničí sú obmedzené interné transakcie medzi firmami koncernu sídliacimi v rôznych krajinách. Cena takýchto transakcií sa riadi princípom nezávislého vzťahu zakotvenom v OECD a je popísaná v dokumentáciách o transferovom oceňovaní. Sú splnené medzinárodné požiadavky na podávanie hlásení v súvislosti s transferovým oceňovaním. V prípade nadnárodných záležitostí sa SWIETELSKY usiluje o dodržiavanie odporúčaní OECD (akčný plán BEPS).

Zhromažďovanie informácií prostredníctvom daňových správ rôznych štátov podmieňuje rozsiahle oznamovacie povinnosti. Spoločnosť SWIETELSKY sa usiluje plniť tieto oznamovacie povinnosti bez výnimky.

5. Vzťah k daňovým úradom a vládam

SWIETELSKY udržuje otvorenú spoluprácu s verejnými inštitúciami a lokálnymi daňovými úradmi. Na základe vzájomného rešpektu sa buduje konštruktívny vzťah a je vedený dialóg orientovaný na cieľ.

Komplexnosť daňových rámcových podmienok, rozsah obchodnej činnosti a objem daňových povinností vytvárajú riziko, že na základe rôznych výkladov nebudú daňové úrady naše právne názory akceptovať.

V takýchto prípadoch háji spoločnosť SWIETELSKY záujmy koncernu tak, že analyzuje účel a znenie zákonov a takisto rešpektuje cieľ zákonodarcu. V prípade potreby podnikne spoločnosť SWIETELSKY právne kroky, aby presadila otvorene zaujaté stanoviská.

Právnu istotu sa spoločnosť SWIETELSKY snaží dosiahnuť včasným výkladom sporných skutočností od daňových úradov prostredníctvom auditu alebo m vyžiadaním informácií. Požiadavky daňových úradov spracúva firma SWIETELSKY rýchlo a primerane.

6. Riadenie daňových rizík a systém daňových kontrol

Daňové rámcové podmienky v globalizovanom obchodnom styku podliehajú pravidelným zmenám a sú často zložité. Nutnosť interpretácie a výkladu zo strany úradov a manažmentu nesú so sebou inherentné riziko.

Čo sa týka daní, spoločnosť SWIETELSKY nie je ochotná riskovať. Systémy a kontroly, ako aj úlohy a zdroje riadenia daní sú štruktúrované tak, aby sa dodržiavali zákony a predpisy týkajúce sa daní a odvodov.

Riziká sú pravidelne analyzované a redukované prostredníctvom vhodných opatrení. Daňový manažment si neustále vymieňa informácie so všetkými obchodnými oblasťami  v prípade potreby aj s externými poradcami.

Daňová funkcia v príslušných krajinách koncernu je zadefinovaná a kompetentní lokálni zamestnanci, príp. externí poradcovia ju rešpektujú. Títo zabezpečujú využitie a  a postúpenie vedomostí (napríklad prostredníctvom kontrol, smerníc a školení). Dôležitú úlohu pritom zohráva spolupráca s audítormi a externými daňovými poradcami.