Swietelsky AG

Kódex správania

Tak ako doteraz chceme, aby nás naši obchodní partneri z verejného a súkromného sektoru vnímali aj v budúcnosti ako spoľahlivého a kompetentného partnera. Preto kladieme veľký dôraz na to, aby sme sa voči všetkým akcionárom, ako aj voči konkurentom chovali vždy spravodlivo, s rešpektom a bezúhonne. Kódex správania sme vytvorili ako smernicu, ktorá bude odzrkadľovať naše predstavy hodnôt a ktorú budú všetci v koncerne SWIETELSKY vnímať ako základ bezchybného konania z hľadiska morálky, etiky a práva. Dokument, ktorý je na tomto mieste dostupný na stiahnutie bude dostupný v plnej verzii všetkým zamestnancom a takisto aj všetkým relevantným partnerom. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia posledného kódexu správania.

/ Predslov predstavenstva

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení páni!

Swietelsky je vedúcou stavebnou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. So silou približne 12.000 zamestnancov a zamestnankýň, s obratom viac než 3,4 miliardy Euro, ako aj decentralizovanou organizačnou štruktúrou sme medzinárodným hráčom, národným víťazom a lokálnym šampiónom. Viac než 80 rokov sa náš rozvoj opiera o ekonomickú stabilitu a solídnu prosperitu, preto dnes concern ponúka celé spektrum výkonov vo výstavbe s najvyššou kvalitou, flexibilitou a dodržiavaním termínov.

Za pozitívny vývoj podniku vďačíme predovšetkým pripravenosti zamestnancov a zamestnankýň neustále sa rozvíjať a prijímať výzvy orientované na budúcnosť. Rovnakým spôsobom presadzujeme aj nové právne rámcové podmienky a etické štandardy, tak aby sme si obhájili našu vysokú prestíž spoľahlivého, kompetentného a zákony dodržiavajúceho partnera. Férovosť, respect a integrita v rámci spoločnosti, a aj vo vzťahu k zákazníkom a konkurencii nás majú prezentovať.

Ako návod k tomuto právne, eticky a morálne bezúhonnému správaniu sa sme zostavili etický kódex (Code of Conduct). Dodržiavanie zásad, ktoré sú v ňom uvedené, platí pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne spoločnosti Swietelsky nezávisle od ich pozície. Naše správanie sa v každodennom pracovnom živote je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcim reputáciu spoločnosti. Od každého jedného zamestnanca sa preto v jeho vlastnom záujme vyžaduje, aby dodržiaval nasledujúce zásady a tým prispieval k zabezpečeniu spoločného hospodárskeho úspechu spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti