Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výročná správa

Veľký význam má pre nás otvorená komunikácia a transparentnosť voči našim investorom a voči celému kapitálovému trhu. Na tomto mieste nájdete vždy našu aktuálnu výročnú správu (konsolidovanú účtovnú uzávierku) v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj výročnú správu (konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku) v nemeckom jazyku. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej uzávierky.

/ Predslov predstavenstva

Vorstand Web 1

Vážené dámy a páni!

Táto predmetná výročná správa je prvá, ktorú naša spoločnosť zverejňuje ako akciová spoločnosť. Zmena právnej formy, ktorú sa v roku 2019 rozhodli urobiť majitelia a ktorú aj zrealizovali, prispela vzhľadom na budúce náročné úlohy  k optimalizácii organizačných a právnych štruktúr spoločnosti SWIETELSKY. Nemá žiadny vplyv na štruktúru a zloženie majiteľov, resp. ich podielových pomerov.

V hospodárskom roku 2019/20 dokázala spoločnosť SWIETELSKY plynule nadviazať na posledné úspešné roky. Počas zdravého konjunkturálneho cyklu, ktorý v prvých týždňoch tohto finančného roka ovplyvnila koronakríza, pokračoval koncern vo svojom organickom raste. Na domácom trhu, v Rakúsku, nedokázala spoločnosť SWIETELSKY opätovne výrazne zvýšiť svoj výkon, na všetkých ostatných dôležitých trhoch však za uplynulé roky zaznamenala vysoké prírastky. Dohromady sa objem stavebných prác zvýšil o 8 % oproti predchádzajúcemu roku. Stav objednávok vo výške 3,14 mld. eur je aj napriek plánovanému dokončeniu dlhodobých veľkých projektov vyšší ako mimoriadne vysoká úroveň minulého roka. Podiel vlastného kapitálu sa zvýšil na 30 %.

Hlavnú pozornosť sme odjakživa venovali ziskovosti a aj v tejto oblasti sme zaznamenali vysoké prírastky. Zisk pred zdanením (EBT) sme dokázali navýšiť o 7,2 %. V porovnaní s konkurenciou vykazujeme pri marži EBIT        s hodnotou 4,2 % veľmi dobrú hodnotu. Naďalej veľmi pozorne dbáme o štruktúru kapitálu a veľký dôraz kladieme na šetrné využívanie svojich finančných zdrojov. Aj napriek tomu sme v uplynulom finančnom roku opätovne ukázali vysokú pripravenosť investovať do modernizácie svojich technických zariadení a strojov.

Uverejnenie našej prvej správy o trvalej udržateľnosti v rámci celého koncernu na jeseň 2019 sa uskutočnilo        v súlade so štandardmi „Sustainability Reporting Standards“ iniciatívy „Global Reporting Initiative (GRI)“. Naše výkony sú tak v kontexte trvalo udržateľného hospodárenia transparentné. Vďaka neustálemu riadeniu trvalej udržateľnosti by sa nám malo podariť vygenerovať v tejto oblasti ďalšie konkurenčné výhody.

V dôsledku rozšírenia ochorenia COVID-19 došlo v marci 2020 najmä na rakúskom domácom trhu k historicky bezprecedentnému zastaveniu výstavby a prerušeniu výrobných a dodávateľských reťazcov doma a v zahraničí. V tejto fáze sa spoločnosť snažila rýchlo pokračovať vo svojej stavebnej činnosti za čo najbezpečnejších podmienok. Mohlo sa to dosiahnuť za niekoľko týždňov. Hoci sa negatívne vplyvy koronakrízy v končiacom finančnom roku zmiernili, predstavuje súčasná situácia určitý zlomový bod. Predpokladáme, že sa dôsledky celohospodárskej recesie odrazia v zníženom objeme stavebných prác. Osobitnú pozornosť budeme preto venovať prípadnému zvyšovaniu efektivity výrobných procesov, aby sme z krízy vyšli štrukturálne posilnení.

Je príliš riskantné robiť za daných okolností prognózy na finančný rok 2020/21, aj keď sme si vďaka zdravému      a profitujúcemu obchodnému modelu, ako aj rovnako vysokému stavu zákaziek istí, že dokážeme úspešne zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19 a jej dôsledky.

Veľmi smutnou udalosťou roka 2020 je úmrtie dlhoročného spolumajiteľa a generálneho riaditeľa spoločnosti SWIETELSKY, Ing. Hellmutha Brustmanna. Patril k pionierom moderného železničného staviteľstva, vďaka revolučnému zavedeniu veľkých strojov má zásluhu na presadzovaní efektívnosti a bezpečnosť pri práci               a zaslúžil sa o to, že sa spoločnosť SWIETELSKY stala poprednou stavebnou firmou v celej Európe.                    V spomienkach si ho zachováme ako vizionára so sociálnou zodpovednosťou.

V júli 2020