Výročná správa

Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
Swietelsky.Company.Core.Models.UmbracoPublishedModels.Contentseite?.Name
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výročná správa

Veľký význam má pre nás otvorená komunikácia a transparentnosť voči našim investorom a voči celému kapitálovému trhu. Na tomto mieste nájdete vždy našu aktuálnu výročnú správu (konsolidovanú účtovnú uzávierku) v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj výročnú správu (konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku) v nemeckom jazyku. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej uzávierky.

/ Predslov predstavenstva

SWI Presseaussendung AG Vorstand 1911

Vážené dámy a páni,

hospodársky rok 2018/19 splnil naše optimistické očakávania a stal sa najúspešnejším rokom v histórii našej spoločnosti. Pri priaznivom vývoji hospodárskej situácie pokračovala spoločnosť SWIETELSKY neochvejne v ďalšom organickom raste. Na všetkých významných trhoch došlo k nárastu, vďaka čomu sa objem stavebných prác zvýšil oproti minulému roku o 18 %. Stav objednávok vo výške 3,12 mld. eur je aj napriek plánovanému dokončeniu dlhodobých veľkých projektov na veľmi vysokej úrovni minulého roka. Podiel vlastného kapitálu sa zvýšil na 29 %.

Hlavnú pozornosť sme odjakživa venovali ziskovosti a aj v tejto oblasti sme zaznamenali vysoké prírastky. Zisk pred zdanením (EBT) sme dokázali navýšiť o 39,16 %. V porovnaní s konkurenciou vykazujeme pri marži EBIT s hodnotou 4,1% veľmi dobrú hodnotu. Naďalej veľmi pozorne dbáme o štruktúru kapitálu a veľký dôraz kladieme na šetrné využívanie svojich finančných zdrojov. Aj napriek tomu sme v uplynulom finančnom roku opätovne ukázali vysokú pripravenosť investovať do modernizácie našich technických zariadení a strojov.

Tak ako doteraz sa spoliehame na svoju stratégiu diverzifikácie, ako aj na riadiaci prístup zameraný na podporu podnikateľských zručností svojich zamestnancov. Na jeseň tohto roka by mala byť prvýkrát vypracovaná správa o udržateľnosti spoločnosti v súlade s usmernením „Sustainability Reporting Standards“ iniciatívy „Global Reporting Initiative (GRI)“, aby sme mohli transparentne predstaviť svoju činnosť v kontexte trvalo udržateľného hospodárenia. V aktuálnom hospodárskom roku 2019/20 chceme konsolidovať rozsah stavebných prác na úrovni minulého roka a budeme sa snažiť o rentabilitu na priemernej hodnote posledných 3 hospodárskych rokov.

v septembri 2019