Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výročná správa

Veľký význam má pre nás otvorená komunikácia a transparentnosť voči našim investorom a voči celému kapitálovému trhu. Na tomto mieste nájdete vždy našu aktuálnu konsolidovanú účtovnú uzávierku v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj výročnú správu (konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku) v nemeckom jazyku. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej uzávierky.

/ Predslov predstavenstva

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Dámy a páni,

v marci 2020 spôsobila kríza Covid-19 rozsiahle prerušenia vo výrobe a v dodávateľských reťazcoch doma aj v zahraničí. Počas tohto obdobia sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme naše stavebné činnosti obnovili rýchlo, v celom rozsahu a za čo najbezpečnejších podmienok. Dokázali sme to v priebehu niekoľkých týždňov a skupina pokračovala v organickom raste aj počas zvyšku finančného roka.

Následne vo finančnom roku 2020/2021 spoločnosť SWIETELSKY znova prekročila čísla z predchádzajúcich rokov, ktoré už boli konštantne úspešné. Na všetkých hlavných trhoch sme dosiahli potešujúce ziskové rozpätia. Stavebná produkcia sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 2,5 %. Napriek plánovanému dokončeniu veľkých dlhodobých projektov majú pokračujúce objednávky hodnotu približne 3,3 miliardy EUR, čo je o 5 % viac ako veľmi vysoká úroveň z predchádzajúceho roka.

Pokračujeme v orientácii na ziskovosť, oblasť, kde sme dosiahli obzvlášť uspokojivý rast. Zisk pred zdanením (EBT) vzrástol takmer o 37 %. Okrem toho kladieme veľký dôraz na ekonomické využitie našich finančných zdrojov a solídnu kapitálovú štruktúru. Napriek vysokej ochote investovať do modernizácie technických systémov a strojového vybavenia vzrástol pomer vlastného kapitálu takmer na 35 %.

Predpovedať budúci rozvoj podnikania je ťažké, najmä na pozadí nových výziev, akými sú nedostatok stavebných materiálov a z toho vyplývajúca nestálosť cien. Veríme však, že budeme pokračovať v dosahovaní solídnych výsledkov v súlade s priemerom posledných pár rokov. Náš kolega Dipl. Ing. Walter Pertl odišiel na konci vykazovaného obdobia do dôchodku. Jeho pozíciu vo výkonnej rade prevzal od 1. apríla 2021 pán Harald Gindl.

Júl 2021