Swietelsky AG

Ekológia

Spoločnosť SWIETELSKY sa snaží používať vo všetkých fázach projektu šetrné postupy, ako aj ekologické zariadenia a stroje. Neustále sa snažíme o ochranu ovzdušia, vody, energie a pôdy, o optimalizáciu materiálovej a logistickej náročnosti a o udržiavanie emisií na čo najnižšej úrovni. Významne tak prispievame k plneniu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy.

Činnosť do roku 2025

  • Podpora cyklického hospodárstva v spoločnosti: Zvyšovanie podielu recyklácie vďaka opätovnému použitiu stavebného odpadu
  • Zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov
  • Rozširovanie optimalizácie energie v budovách a správe budov
  • Znižovanie emisií CO2 v rámci vozového parku a logistiky
  • Optimalizácia procesov s vysokou spotrebou energie

Prečítajte si v našej správe o trvalej udržateľnosti viac o ekológii spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Riadenie kvality a životného prostredia, strana 86 – 95
Klaus-Peter Pichlwanger, úsek riadenia kvality
„Nebojíme sa vynaložiť úsilie na to, aby sme dôsledne dodržiavali environmentálne predpisy a zabránili negatívnym vplyvom našich obchodných aktiví na ľudí a prírodu.“

Klaus-Peter Pichlwanger, úsek riadenia kvality

Kontakt