Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Správa o trvalej udržateľnosti

V správe koncernu o trvalej udržateľnosti zverejňuje spoločnosť Swietelsky AG nad rámec svojich zákonných oznamovacích povinností informácie a údaje o aktivitách a službách spoločnosti v kontexte trvalo udržateľného hospodárenia. Plníme tak svoju zodpovednosť voči svojim akcionárom aj vzhľadom na informácie nefinančného charakteru.

/ Predslov predstavenstva

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení páni!

Otázka udržateľnosti v stavebníctve je dnes akútnejšia ako kedykoľvek predtým. Prosperujúca spoločnosť, ktorá sa neustále rozvíja, nutne presadzuje stavebné práce, sanačné činnosti alebo infraštruktúrne projekty, ktoré sú orientované na budúcnosť. Stavebný priemysel preto nepredstavuje len dôležitý motor hospodárskeho rastu, ale z hľadiska zodpovednosti musí tiež vyhovovať požiadavkám ďalších generácií. Uvedomujeme si, že v tomto zmysle sme súčasťou existujúcich výziev, ale rovnako sme pevne presvedčení, že vďaka rozvážnosti a bohatstvu nápadov predstavujeme centrálnu časť riešenia.

Snahou spoločnosti SWIETELSKY je nasmerovať všetky aktivity koncernu tak, aby sme boli chápaní ako aktér umožňujúci hľadanie riešení pri zmene klímy a aby sme sa ďalej rozvíjali ako dôležitý hráč v klimaticky neutrálnom stavebnom hospodárstve. Táto správa o udržateľnosti je preto viac než len súhrn čísel a faktov. Vyjadruje naše nasadenie pre udržateľnú budúcnosť, pre náš podnik a naše zamestnankyne a zamestnancov, ako aj pre spoločnosť.

Niečo sme dosiahli, a sme na to hrdí, ale pred sebou máme ešte dôležitú cestu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že naše úsilie zamerané na udržateľnosť spojíme a zakotvíme do komplexnej stratégie v rámci celého koncernu, ktorá zahŕňa prvý balík opatrení na ceste k nášmu dlhodobému cieľu klimatickej neutrality. Sme pevne rozhodnutí, že prispejeme k boju s klimatickou zmenou a že významne zminimalizujeme našu ekologickú stopu. Tieto ctižiadostivé ciele odrážajú našu snahu o zakotvenie ekologickej zodpovednosti vo všetkých našich obchodných sférach a v rámci celého hodnotového reťazca v našej sfére pôsobnosti a odrážajú snahu o pozitívny príspevok k ochrane životného prostredia a k udržateľnosti v stavebníctve.

Dôležitým krokom na tejto ceste je postupná transformácia na obehové hospodárstvo. Intenzívne sa zaoberáme efektivitou využívania zdrojov v záujme minimalizácie vzniku odpadov a recyklácie materiálov. Myšlienka obehového hospodárstva pre nás nie je len frázou, ale hlavným vodidlom ovplyvňujúcim našu každodennú prácu, ktorú posúvame dopredu spoločne s našimi zainteresovanými stranami.

Vďaka tejto správe by sme Vám chceli umožniť nahliadnuť do našich snáh a pokrokov. Nájdete v nej najmä informácie o našich emisiách vo vzťahu na ekvivalenty CO2. Merná jednotka ekvivalentov CO2 v porovnaní s emisiami CO2 umožňuje porovnanie a znázornenie účinkov rôznych skleníkových plynov na klímu. Náš výkon nemeriame len preto, aby sme ukázali, ako ďaleko sme sa posunuli, ale aj preto, aby sme sa kontinuálne zlepšovali.

Sme si vedomí, že cesta ku klimatickej neutralite si vyžaduje spoločné úsilie. Preto úzko spolupracujeme s našimi partnermi, zákazníkmi a zamestnancami, aby sme mohli vyvíjať inovatívne riešenia a zdokonaľovať udržateľnosť v našom odvetví.

Akciová spoločnosť Swietelsky a jej dcérske podniky sú pevne odhodlané vytvárať budúcnosť v súlade s cieľmi ochrany klímy a udržateľnosti. Sme presvedčení, že tento cieľ spoločne dosiahneme.

Na tomto mieste patrí naša vďaka pánovi Ing. Karlovi Weidlingerovi, ktorý v čase, na ktorý sa správa vzťahuje, zodpovedal ako predseda predstavenstva za príslušné agendy. Vďaka jeho nasadeniu sme sa dostali tam, kde sa dnes nachádzame.

December 2023