Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Správa o trvalej udržateľnosti

V správe koncernu o trvalej udržateľnosti zverejňuje spoločnosť Swietelsky AG nad rámec svojich zákonných oznamovacích povinností informácie a údaje o aktivitách a službách spoločnosti v kontexte trvalo udržateľného hospodárenia. Plníme tak svoju zodpovednosť voči svojim akcionárom aj vzhľadom na informácie nefinančného charakteru.

Stiahnuť správu o trvalej udržateľnosti

/ Predslov predstavenstva

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Vážené dámy a páni!

V časoch veľkých ekologických výziev má aj pre spoločnosť SWIETELSKY téma „trvalej udržateľnosti“ veľký význam. Práve naša oblasť priemyslu má veľkú zodpovednosť v súvislosti so zmenou klímy.  Svoje aktivity sa snažíme nasmerovať tak, aby sme mohli prispieť k riešeniu a aby bol náš obchodný model ešte odolnejší voči krízam. Cieľom tejto správy o trvalej udržateľnosti je vytvoriť transparentnosť, zdokumentovať naše doterajšie snahy a súčasne poskytnúť pracovný základ pre ďalšie úsilie.

Rýchlo sa meniace rámcové podmienky, ktoré sa vyznačujú intenzívne rastúcim regulačným prostredím a takisto aj dynamickým vývojom trhu predovšetkým v oblastiach financovania a dodávateľských reťazcov vnímame ako príležitosť na implementáciu inovačných obchodných modelov. Spustili sme preto viacstupňový pracovný proces, v rámci ktorého sa zaoberáme oblasťami, ako je „férovosť“, „súdržnosť“, „inovácie“ a „ekológia“. Výsledné prepojenie v rámci koncernu nám pomôže vytvoriť komplexnú stratégiu udržateľného rozvoja. Musíme v nej zadefinovať konkrétne ciele a vhodné opatrenia na všetkých úrovniach podniku. Na tejto ceste nás z odborného hľadiska sprevádza náš orgán zodpovedný za riadenie trvalého rozvoja zriadený v roku 2020, interdisciplinárny manažérsky kruh a externí experti.

Množstvo iniciatív prinieslo za posledné roky už svoje ovocie, čo sa ukázalo okrem iného v ocenení najlepšie umiestnený zamestnávateľ v stavebníctve a tretí najlepší zamestnávateľ v Rakúsku. Denník Financial Times nás v roku 2021 ocenil ako najkomplexnejšiu stavebnú spoločnosť Európy a v tom istom roku sme sa mohli tešiť z udelenia pečate kvality za podporu zdravia na pracovisku. Náš vývoj v oblasti drevostavieb a hybridných konštrukcií, vďaka ktorému je spoločnosť SWIETELSKY v pozícii neutrálneho dodávateľa stavebných materiálov, napreduje vďaka rozsiahlym investíciám.  Investujeme aj do výstavby zariadení na recykláciu minerálneho stavebného odpadu a na úpravu kontaminovanej pôdy. V rámci energetických technológií aktívne podporujeme vďaka svojmu know-how znižovanie emisií CO2 počas celého životného cyklu budov.

Na dosahovanie cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti sa v neposlednom rade spoliehame na podporu vlastnej iniciatívy svojich zamestnancov. Okrem toho sa zaväzujeme k transparentnej komunikácii so všetkými zainteresovanými stranami. Už teraz sa tešíme na to, že vás vo svojej správe o trvalej udržateľnosti budeme môcť informovať o ďalšom konkrétnom postupe vývoja. Moderná infraštruktúra a ekologická a spoločenská zodpovednosť si neprotirečia, v spoločnosti SWIETELSKY tvoria vždy jeden celok.

november 2021