Swietelsky AG

Systém nahlasovania

protiprávneho konania v spoločnosti Swietelsky

Spoločnosť Swietelsky AG sa vo svojom aktuálnom kódexe správania jasne a bezpodmienečne zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a pravidlá. Snažíme sa preto čo najskôr rozpoznať a objasniť prípadné protiprávne konanie v spoločnosti a prijať nevyhnutné nápravné opatrenia.

Otvorená komunikácia v našej podnikateľskej skupine tvorí základ oznamovania a objasňovania protiprávneho konania. Vedenie spoločnosti Swietelsky preto všetkých obchodných partnerov vyzýva, aby bezodkladne oznamovali podozrenie z protiprávneho konania.

Spoločnosť Swietelsky AG poskytuje na tento účel v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2019/1937 (smernica EÚ o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenie práva Únie) webový systém nahlasovacom, pomocou ktorého možno protiprávne konanie oznamovať rýchlo a jednoducho. Tento systém je dostupný nepretržite a zo všetkých pobočiek.

V plnom rozsahu je pritom zabezpečená anonymita oznamovateľov. Správne oznámenia poskytujú oznamovateľke alebo oznamovateľovi plnú ochranu. Poskytovať možno aj oznámenia v neanonymizovanej forme. Z vedome poskytnutých nesprávnych oznámení však budú vyvodené prípadné pracovnoprávne a trestnoprávne dôsledky.

Oznámenia môžete podávať tu:

Systém nahlasovania