Swietelsky AG

Právne informácie & ochrana údajov

Preambula

V spoločnosti Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Rakúsko, a jej dcérskych spoločnostiach (spolu Swietelsky) je ochrana osobných údajov jej kontaktných osôb u všetkých obchodných partnerov a spolupracovníkov mimoriadne dôležitá. Spoločnosť Swietelsky preto spracováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a o bezpečnosti údajov.

Pojmy použité v tomto vyhlásení vychádzajú z vymedzenia podľa článku 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

    1.  Rozsah pôsobnosti

Vecne: Toto vyhlásenie o ochrane údajov upravuje zaobchádzanie s osobnými údajmi a ich spracovanie v podnikovej skupine Swietelsky.

Osobne: Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre všetkých pracovníkov podnikovej skupiny Swietelsky, ich partnerov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj pre ostatné osoby začlenené do prevádzky spoločnosti Swietelsky.

Časovo: Toto vyhlásenie o ochrane údajov nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018 a platí ako minimálny štandard spracovania osobných údajov.

    2.  Zásady spracovania

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti Swietelsky sa zakladá na prísnych zásadách, ktoré považujú ochranu a bezpečnosť údajov, ako aj práva dotknutých osôb za najvyššiu prioritu.

Zákonnosť & transparentnosť: Spracovanie údajov sa vykonáva zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

Obmedzenie účelu: Údaje sa získavajú a spracovávajú na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Spracovanie údajov sa neuskutočňuje spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov: Získavajú a spracúvajú sa len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uvedené účely. Ak je to na dosiahnutie účelu možné a vynaložené úsilie je primerané, spracúvajú sa len anonymizované údaje.

Minimalizácia uchovávania a vymazanie: Osobné údaje sa vymažú bezodkladne po zániku účelu, na ktorý boli pôvodne získané, a ak vymazaniu nebránia zákonné lehoty uchovávania. Ak existuje v jednotlivých prípadoch v súvislosti s týmito údajmi legitímny záujem, tieto údaje sa naďalej uchovávajú, až kým dôjde k právnemu objasneniu legitímneho záujmu.

Bezpečnosť údajov: Pre osobné údaje platí dôvernosť údajov. S údajmi sa zaobchádza dôverne a primeranými organizačnými a technickými opatreniami sa chránia pred neoprávneným prístupom, nezákonnou manipuláciou alebo postúpením, stratou a zničením.

Vecná správnosť: Osobné údaje sa udržiavajú správne, úplné a aktuálne. Prijmú sa primerané opatrenia na opravu zastaraných, nesprávnych alebo neúplných údajov.

    3.  Bezpečnosť údajov

Ochrana dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov je zásadnou úlohou spoločnosti Swietelsky. V rovnakej miere to platí pre obchodné tajomstvá, údaje o zákazníkoch, osobné údaje a iné kritické informácie.

Na tento účel sa zavedú a priebežne sa budú zlepšovať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia podľa najnovšej techniky a medzinárodne uznávaných osvedčených postupov a bezpečnostných štandardov.

    4.  Dôvernosť údajov

Všetci pracovníci podnikovej skupiny Swietelsky a pracovníci zmluvných partnerov sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne upozorňovaní a školení na účely bezpečného zaobchádzania s osobnými a inými kritickými údajmi.

    5.  Kontinuálna kontrola a zlepšovanie

Kontinuálne zlepšovanie kvality a procesov má v spoločnosti Swietelsky veľmi vysokú prioritu. Sú zavedené definované procesy na kontinuálny rast kvality, čo je už roky podložené aj certifikáciou podľa ISO 9001. Dodržiavanie smerníc na ochranu údajov, platnej legislatívy a účinnosť opatrení ochrany a bezpečnosti údajov sa pomocou týchto procesov pravidelne posudzuje a zvyšuje, aby sa mohlo zabezpečiť optimálne vykonávanie opatrení na ochranu údajov.

I.  Právne informácie podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

    1.  Informácie podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Týmto vyhlásením o ochrane údajov informuje spoločnosť Swietelsky AG čitateľov a používateľov internetovej stránky o type, rozsahu a účele spracovávaných osobných údajov. Okrem toho sa týmto vyhlásením o ochrane údajov poskytujú dotknutým osobám/používateľom informácie o ich právach.

    2.  Prevádzkovateľ podľa článku 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

spoločnosť Swietelsky AG (ďalej len „Swietelsky“, „MY“ alebo „prevádzkovateĽ“)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Zodpovedná osoba

Spoločnosť Swietelsky nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže článok 37 ods. 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov sa neuplatňuje. Na základe významu ochrany údajov sa spoločnosť Swietelsky rozhodla určiť zodpovednú osobu dobrovoľne. Táto osoba je dotknutým osobám a orgánu pre ochranu údajov k dispozícii ako kontaktné miesto na adrese datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Vyhlásenie o ochrane údajov

V našom vyhlásení o ochrane údajov sa vysvetľuje: 

 • aké informácie získavame a z akého dôvodu,
 • ako využívame tieto informácie,
 • Vaše práva dotknutej osoby.

Usilujeme sa podľa možnosti o jednoduchú prezentáciu. 

    5.  Právny základ spracovania

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti Swietelsky sa vykonáva výhradne podľa jedného z týchto právnych základov:

 • Váš súhlas
 • na základe zmluvy
 • v oprávnenom záujme.

Na internetovej stránke sa spracovávajú údaje výhradne na základe zákonných ustanovení (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, TKG 2021).

 • V prípade použitia analytických nástrojov sa údaje používajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnený záujem použitia údajov predstavuje zlepšenie internetovej stránky, ako aj meranie úspechu online reklamy.
 • Použitie IT-opatrení pre bezpečnosť údajov sa tiež uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnený záujem použitia údajov predstavuje zabezpečenie vlastných IT systémov.
 • Použitie pluginov pre sociálne médiá sa uskutočňuje len so súhlasom. Právny základ je preto článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas je potrebné udeliť opätovne pri každej inicializácii internetovej stránky.

II.  Spracovanie údajov, účely a právny základ

Spoločnosť Swietelsky spracováva osobné údaje pracovníkov, partnerov, zákazníkov a dodávateľov na účely výkonu obchodnej činnosti a splnenia súvisiacich zákonných a zmluvných požiadaviek.

    1.  Spracovanie údajov obchodných partnerov

Spoločnosť Swietelsky spracováva osobné údaje, ktoré poskytli záujemcovia, zákazníci, dodávatelia atď., na vyhotovenie ponúk a vybavenie objednávok, ako aj na plnenie súvisiacich zmluvných/predzmluvných a právnych záväzkov.

    2.  Nadviazanie kontaktu

V rámci nadviazania kontaktu s nami sa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, používajú na spracovanie a vybavenie na základe žiadosti podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie Vašich údajov je potrebné na spracovanie a zodpovedanie Vašej žiadosti, inak nemôžeme Vašu žiadosť zodpovedať alebo ju môžeme zodpovedať nanajvýš obmedzene.

Vašu žiadosť a Vaše kontaktné údaje vymažeme, keď bola Vaša žiadosť definitívne zodpovedaná a vymazanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania, napr. v rámci následného spracovania zmluvy. Toto je väčšinou prípad, keď sme s Vami priebežne nemali kontakt tri roky.

    3.  Uchádzač

Odoslaním svojej žiadosti o zamestnanie spoločnosti SWIETELSKY výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť SWIETELSKY spracuje Vaše osobné údaje a je ich oprávnená sprostredkovať podnikom skupiny SWIETELSKY, spracovávať ich a používať. Postúpenie, spracovanie a použitie sa obmedzuje na účely vyhľadávania a spravovania personálu.

Spracovanie sa môže uskutočniť aj elektronickým spôsobom. Dochádza k tomu najmä vtedy, keď ste dokumentáciu k svojej žiadosti o zamestnanie sprostredkovali elektronicky, napríklad e-mailom alebo cez kariérny portál.

Ak sa na základe žiadosti o zamestnanie vypracuje pracovná zmluva, Vaše sprostredkované údaje sa budú ďalej spracúvať pri rešpektovaní zákonných predpisov.

Ak však pracovná zmluva nevznikne, Vaša dokumentácia k žiadosti o zamestnanie sa v súlade s právnymi predpismi vymaže po uplynutí 6-mesačnej lehoty uchovávania, pokiaľ vymazanie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami ani so súhlasom na uchovanie v evidencii.

Spracovanie dokumentácie k žiadosti o zamestnanie, ktorú ste poskytli, sa uskutočňuje na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak sa v rámci náborového procesu oznámia dobrovoľne osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, budú sa spracúvať podľa článku 9 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia, ako napr. ťažké zdravotné postihnutie alebo etnický pôvod) alebo na základe Vášho súhlasu podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia, ak sú potrebné pre výkon povolania).

    4.  Serverový protokolový súbor (prístupové údaje)

Z technických dôvodov, najmä na zabezpečenie funkčnej a bezpečnej internetovej stránky, spracovávame technicky potrebné údaje o prístupoch na našu internetovú stránku v tzv. serverových protokolových súboroch, ktoré nám Váš prehliadač posiela automaticky. 

K prístupovým údajom, ktoré spracovávame, patria:

 • názov inicializovanej internetovej stránky
 • použitý typ prehliadača vrát. verzie
 • použitý operačný systém návštevníka
 • stránka, ktorú návštevník navštívil predtým (Referrer URL),
 • čas požiadavky na server
 • prenášané množstvo údajov
 • hostname pristupujúceho počítača (použitá IP adresa, príp. anonymizovaná).


 Možnosť využívať tieto údaje na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na účely ako

 • zabezpečenie bezproblémového vytvorenia spojenia s internetovou stránkou,
 • zabezpečenie komfortného využívania našej internetovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj
 • na ďalšie administratívne účely,

aktuálne zohľadňujeme. Získané údaje sa v žiadnom prípade nepoužívajú na spätné sledovanie Vašej osoby.

Prístupové údaje sa po 120 dňoch  automatizovane vymažú, ak nie je potrebné ďalšie úchovávanie na dôkazné účely. V opačnom prípade sa údaje uchovávajú až do definitívneho objasnenia incidentu.

 

III.  Prenos údajov

Prenos osobných údajov príjemcom mimo podnikovej skupiny Swietelsky, ako aj príjemcom v tretích členských štátoch EÚ sa uskutočňuje len v súlade s platnými zákonmi a na právnom základe, ako aj pri rešpektovaní najvyššej dôvernosti a bezpečnosti údajov. Nepredávame ani neprenajímame žiadne osobné údaje tretím stranám na ich vlastné marketingové účely.

Osobné údaje sa prenášajú príjemcom v rámci skupiny Swietelsky na splnenie zákonných požiadaviek a zjednodušenie celoskupinových administratívnych činností. Aj tento prenos sa realizuje výhradne pri dodržiavaní zákonných rámcových podmienok.

V zmysle článku 13 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov existujú tieto kategórie príjemcov

 • koncernové spoločnosti prevádzkovateľa
 • subdodávatelia, generálni dodávatelia, dodávatelia
 • spracovatelia objednávok, ak potrebujú údaje na plnenie svojich príslušných prác,
 • úrady, verejné orgány a inštitúcie
 • notári, právni a daňoví poradcovia, inkasné spoločnosti, ako aj znalci na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov
 • audítorské spoločnosti na účely plnenia účtovných povinností
 • poisťovne
 • úverové a finančné inštitúcie alebo podobné inštitúcie
 • súdy na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov
 • zmierovacie orgány.

    1.  Prenos údajov tretím stranám

Prenos Vašich osobných údajov tretím stranám na iné účely, než sa uvádza ďalej, sa neuskutočňuje.

Vaše osobné údaje prenášame tretím stranám len vtedy, keď:

 • ste udelili svoj výslovný súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • je postúpenie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na ochranu obchodných záujmov, ako aj na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov a neexistuje žiadny dôvod predpokladať, že prevažuje Váš oprávnený záujem na nepostúpenie Vašich údajov,
 • nastane prípad, že na postúpenie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov existuje zákonná povinnosť a
 • je to zákonne prípustné a podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie zmluvných záväzkov s Vami.

SWIETELSKY môže postúpiť Vaše osobné údaje dodávateľom, ktorí poskytujú služby v našom mene a v súlade s našimi pokynmi.

SWIETELSKY môže Vaše osobné údaje postúpiť aj našim prepojeným podnikom a partnerom.

Okrem toho môže SWIETELSKY Vaše osobné údaje poskytnúť, keď sme k tomu zákonne, právne alebo úradne zaviazaní alebo ak sa domievame, že poskytnutie je potrebné alebo primerané, aby sa zabránilo fyzickým škodám alebo finančným stratám.

Spoločnosť SWIETELSKY si vyhradzuje právo previesť osobné údaje, ktoré o Vás máme, ak úplne alebo čiastočne prevádzame alebo predávame našu obchodnú činnosť alebo majetok (vrátane reštrukturalizácie, rozpustenia alebo likvidácie).

    2.  Prenos údajov

SWIETELSKY môže Vaše osobné údaje prenášať aj do krajín mimo krajiny, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené. Je možné, že týchto krajinách neplatia rovnaké zákony o ochrane údajov ako v krajine, v ktorej ste osobné údaje pôvodne poskytli. Keď prenášame Vaše údaje do iných krajín, chránime tieto údaje tak, ako sa to opisuje v tomto vyhlásení o ochrane údajov, a tieto prenosy podliehajú aktuálne platnému právu.

 

Krajiny, ktorým postupujeme osobné údaje, sa nachádzajú

 • v Európskej únii alebo
  • mimo Európskej únie.

Keď prenášame osobné údaje z Európskej únie krajinám alebo medzinárodným organizáciám mimo Európskej únie, prenos sa uskutočňuje na základe:

 • rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti;
 • pri absencii takého rozhodnutia konáme na základe iných zákonne prípustných dôvodov, ako je existencia právne záväzného a vykonateľného dokumentu medzi úradmi alebo verejnými orgánmi, záväzných interných podnikových pravidiel, štandardných klauzúl o ochrane údajov, ako aj schválených alebo certifikovaných pravidiel konania.

Vo výnimočných prípadoch sa prenos údajovmôže uskutočniť aj na základe článku 49 všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

 • článok 49 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
 • článok 49 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
 • článok 49 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov
  prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou.

IV.  Práva dotknutých osôb

 • Máte právo:
  podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať informáciu o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje poskytnuté, plánovanej lehote uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietku, existencii práva podať sťažnosť, o pôvode Vašich údajov, ak neboli získané u nás, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a príp. zmysluplné informácie o ich detailoch;
 • podľa článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie svojich osobných údajov, ktoré u nás uchovávame;
 • podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré u nás uchovávame, ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, pokiaľ napadnete správnosť údajov, spracovanie je protizákonné, Vy však proti ich vymazaniu namietate a my údaje už nepotrebujeme, Vy ich však potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste podali podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov námietku;
 • podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať prenos inému prevádzkovateľovi;
 • podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu, namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak na to existujú dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie alebo sa námietka orientuje proti priamemu marketingu. V poslednom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré uplatňujeme bez toho, aby ste museli uviesť konkrétnu situáciu.
 • podľa článku 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov svoj jednorazovo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho v budúcnosti nesmieme pokračovať v spracovaní údajov, ktoré sa týka tohto súhlasu.
 • Podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov podať dozornému orgánu sťažnosť na naše protiprávne spracovanie Vašich údajov. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán na mieste svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste sídla našej spoločnosti.

    1.  Uplatnenie práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej údaje spracováva spoločnosť Swietelsky, má kedykoľvek možnosť odvolať sa na uvedené práva dotknutých osôb a uplatniť si ich v spoločnosti Swietelsky.

Na uplatnenie svojich práv dotknutej osoby sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne e-mailom na datenschutz@swietelsky.com.

Bez predchádzajúcej úspešnej identifikácie nemôžeme žiadosti dotknutých osôb spracovať. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste náležite podporili identifikáciu.

    2.  Právo podať sťažnosť

Keď dospejete k záveru, že spracovávaním Vašich údajov sa porušujú predpisy o ochrane údajov alebo boli inak porušené Vaše práva na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

Príslušný dozorný orgán pre spoločnosť Swietelsky AG je:

Rakúsky úrad pre ochranu údajov: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Všeobecné informácie o súboroch cookie

Na našej internetovej stránke používame súbory cookie, aby sme vytvorili používateľsky príjemnejšiu a funkčnejšiu internetovú stránku. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené v pamäti na Vašom koncovom zariadení.

Súbory cookie sú malé dátové balíky, ktoré sa pri návšteve našej internetovej stránky vymieňajú medzi Vašim prehliadačom a webovým serverom. Nespôsobujú žiadne škody a slúžia len na opätovnú identifikáciu návštevníkov internetových stránok. Súbory cookie môžu ukladať do pamäti len informácie, ktoré dodal Váš prehliadač, t. j. informácie, ktoré ste sami zadali do prehliadača alebo ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke. Súbory cookie nedokážu vykonávať žiadny kód a nemôžu sa použiť na prístup k Vášmu koncovému zariadeniu. Pri Vašej nasledujúcej inicializácii našej internetovej stránky na tom istom koncovom zariadení sa môžu informácie uložené v súboroch cookie odoslať späť v ďalšom slede buď nám („súbory cookie prvej strany“), alebo webovej aplikácii tretieho výrobcu, ku ktorej súbory cookie patria („súbory cookie tretích strán“). Pomocou uložených a spätne odoslaných informácií rozpozná príslušná webová aplikácia, že ste internetovú stránku s prehliadačom svojho koncového zariadenia už inicializovali a navštívili. 

Podľa účelu použitia a funkcie delíme súbory cookie na tieto kategórie:  

Technicky nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie technickej prevádzky a základných funkcií našej internetovej stránky. Tento typ súborov cookie sa používa, aby sa napr. zachovali Vaše nastavenia počas navigácie na internetovej stránke; alebo sa starajú o zachovanie dôležitých informácií počas celej relácie (napr. prihlásenie, nákupný kôš).

Štatistické súbory cookie na pochopenie, ako návštevníci interagujú s našou internetovou stránkou. Informácie sa len anonymne zbierajú a analyzujú. Získavame tak dôležité informácie na optimalizovanie našej internetovej stránky, ako aj našich produktov a služieb.

Marketingové súbory cookie, aby sme pre používateľov na našej internetovej stránke nastavili cielené reklamné aktivity.

Nezaradené súbory cookie sú tie, ktoré sa pokúšame klasifikovať spoločne práve s poskytovateľmi individuálnych súborov cookie.

Podľa času uloženia rozdeľujeme súbory cookies aj na relačné a trvalé. Relačné súbory cookie ukladajú informácie, ktoré sa používajú počas Vašej aktuálnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sa vymažú automaticky pri zatvorení prehliadača. Na Vašom koncovom zariadení nezostanú žiadne informácie. Trvalé súbory cookie ukladajú informácie medzi dvomi návštevami internetovej stránky. Na základe týchto informácií budete pri nasledujúcej návšteve identifikovaní ako opakovaní návštevníci a internetová stránka bude adekvátne reagovať. Životnosť trvalých súborov cookie určuje ich poskytovateľ.

Právny základ na používanie technicky nevyhnutných súborov cookie vyplýva z nášho oprávneného záujmu na technicky bezchybnej prevádzke a bezproblémovej funkčnosti našej internetovej stránky podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naša internetová stránka nemôže bez týchto súborov cookie správne fungovať. Používanie štatistických a marketingových súborov cookie vyžaduje Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Svoj súhlas s využívaním súborov cookie môžete podľa článku 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre budúcnosť kedykoľvek odvolať. Súhlas je dobrovoľný. Ak sa neudelí, nevznikajú žiadne nevýhody.

Takisto môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa bránilo ukladaniu súborov cookie všeobecne na Vašom koncovom zariadení, príp. vždy budete vyzvaní na potvrdenie, či súhlasíte s použitím súborov cookie. Súbory cookies, ktoré ste nastavili, môžete kedykoľvek znovu vymazať. Opis podrobného fungovania tohto postupu nájdete v svojom prehliadači vo funkcii Pomoc.   

Berte na vedomie, že všeobecná deaktivácia súborov cookie môže viesť k obmedzeniam funkcií na našej internetovej stránke.  

VIGoogle Tools

    1.  Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromaždia súbory cookie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, sa spravidla prenášajú na server Google do USA, kde sa sa ukladajú. Na základe aktivácie IP-anonymizácie na týchto internetových stránkach však Google predtým Vašu IP adresu v členských štátoch EÚ alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenáša na server Google do USA a skráti sa tam. V poverení prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním internetových stránok a internetu prevádzkovateľovi internetových stránok. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics prenesie Váš prehliadač, nebude zlúčená s inými údajmi od Google.

Príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie; upozorňujeme Vás však na možnosť, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súbormi cookie o Vašom používaní internetovej stránky (vrát. Vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača: Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

Spracovanie sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   IP-anonymizácia

Na tejto internetovej stránke používame funkciu Aktivácia IP-anonymizácie. Na základe nej Google najskôr skráti Vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenáša na server Google do USA a skráti sa tam. V poverení prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním internetových stránok a internetu prevádzkovateľovi internetových stránok. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics prenesie Váš prehliadač, nebude zlúčená s inými údajmi od Google.

    2.  Google Tag Manager

Táto internetová stránka využíva Google Tag Manager. Pomocou tejto služby sa môžu spravovať tagy internetovej stránky cez používateľské rozhranie. Google Tag Manager implementujte len tagy. Nenastavujú sa žiadne súbory cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spustí iné tagy, ktoré príp. zhromažďujú údaje. Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak sa na úrovni domény alebo súborov cookie vykonala deaktivácia, zostáva zachovaná pre všetky sledovacie tagy, pokiaľ sa implementujú s Google Tag Manager. Viac informácií o Google Tag Manager nájdete na tomto odkaze: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Používateľ má možnosť zabrániť odosielaniu všetkých tagov služby Google Tag Manager. Na tento účel musí používateľ kliknúť na nasledujúci odkaz, čím vo svojom prehliadači uloží deaktivačné súbory cookie služby Google-Tag-Manager.

Ďalšie informácie nájdete v smerniciach o používaní na Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps

Táto internetová stránka používa Google Maps API, aby vizuálne zobrazila geografické informácie. Google pri používaní Google Maps zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi. Bližšie informácie o spracovaní údajov zo strany Google nájdete v Zásadách ochrany údajov spoločnosti Google. V centre na ochranu údajov tam môžete zmeniť aj svoje osobné nastavenia ochrany údajov.

Podrobné návody k správe vlastných údajov v súvislosti s produktmi Google  nájdete tu.

VII.  Sociálne médiá a nástroje tretích strán

Súčasnú diskusiu o ochrane údajov na sociálnych sieťach berieme veľmi vážne, pretože sami prevádzkujeme stránky na sociálnych sieťach, aby sme informovali používateľov, ktorí sú tam aktívni, o našej ponuke služieb. Sociálne médiá, ktoré využívame, sa zobrazujú na našej stránke prostredníctvom loga. S ohľadom na túto skutočnosť by sme chceli upozorniť na to, že na základe aktuálnej judikatúry existuje v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov naša spoločná zodpovednosť s príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete. Prijali sme preto potrebné opatrenia, pokiaľ nám to poskytovateľ umožnil. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov má primárnu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov v príslušnej sociálnej sieti príslušný poskytovateľ sociálnej siete.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby upozorňujeme na to, že tieto práva sa musia uplatniť v rámci samotných sociálnych sietí. My ako prevádzkovateľ neprijímame žiadne rozhodnutia s ohľadom na spracovanie údajov v sociálnej sieti. Prístup k údajom používateľa má iba príslušný poskytovateľ a priamo prijať opatrenia môže len on. 

Platia tu príslušné zmluvné podmienky sociálnej siete.

Údaje používateľov sa môžu na sociálnych sieťach spracúvať na reklamné účely a účely prieskumu trhu. Môžu sa okrem iného z rôznych záujmov používateľov vytvárať vlastné používateľské profily. Používateľské profily sa môžu používať v ďalšom slede na to, aby sa zapojili napr. cieľovo orientované reklamy v rámci a mimo sociálnych médií. Na tieto účely používa sociálne médium aj súbory cookie, ktoré ukladajú používateľské správanie a záujmy. Ďalej môžu byť v týchto používateľských profiloch zahrnuté aj údaje o používateľoch ako členoch príslušných sociálnych médií, ak sú tam prihlásení.

Pre podrobnejší opis príslušných možností spracovania údajov a možnosti namietať, príp. odvolať súhlas odkazujeme na vyhlásenie o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

VIII.  SSL šifrovanie

Na ochranu bezpečnosti Vašich údajov pri prenose používame metódu šifrovania zodpovedajúcu najnovšiemu stavu techniky (napr. SSL) cez HTTPS. Šifrované spojenie spoznáte podľa znakov „https://“ a symbolu zámky v riadku s adresou svojho prehliadača

IX.  Zmeny alebo doplnenia 

Vyhradzujeme si právo, kedykoľvek a neohlásene vykonávať zmeny alebo doplnenia informačného obsahu. Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali, už nezodpovedali alebo úplne nezodpovedali platnému právnemu stavu, zostávajú obsah a platnosť ostatných častí dokumentu nedotknuté.