Swietelsky AG
Späť

Odstránenie havarijného stavu mosta cez rieku Laborec

08.02.2021

Prvá stavba realizovaná Divíziou dopravných a inžinierskych stavieb spoločnosti Swietelsky-Slovakia podľa „žltého fidicu“ sa podarila vďaka úspešnej spolupráci pracovísk Oblasť Východ a Oblasť Sever.

Nie šestnásť, ale len deväť mesiacov, teda o 7 mesiacov kratšie oproti zmluvnému termínu, trvala stavba mostu cez rieku Laborec za obcou Krivošťany na východnom Slovensku. Išlo o prvý projekt podľa „žltého fidicu“, kde zhotoviteľ zaisťoval kompletný inžiniering, geodetické zameranie, predprojektovú diagnostiku a skúšky existujúcich konštrukcií, projektovanie všetkých stupňov dokumentácie, zaistenie stavebného povolenia, výstavbu stavebných objektov, zameranie po realizácii stavby, statickú zaťažovaciu skúšku a následnú kolaudáciu.

Výnimočnosť situácie spočívala aj v tom, že časť pôvodného mostu o celkovej dĺžke 84 metrov sa samovoľne zrútila, čo viedlo k vyhláseniu havarijného stavu a tak bol celý stavebný proces sťažený o požiadavku zaistiť dopravnú obslužnosť regiónu cez dočasné mostné provizórium. Keďže sa most nachádza na vodnom diele, nebolo možné osadiť provizórium mimo pôdorysný obrys mosta a preto musel projekt  riešiť komplikovanejšiu realizáciu prác v 3 etapách a po poloviciach mosta.

Na základe rozbiehajúcej sa spolupráce s dodávateľom ložísk a dilatačných záverov padlo rozhodnutie zaškoliť zamestnancov nielen na montáž ložísk, ale aj na kompletnú montáž mostných dilatačných záverov. To bolo ihneď aplikované na tomto moste a tak vlastní zamestnanci už úspešne zmontovali a osadili závery v požadovanej tolerancii a kvalite.

Pri realizácií prác na tomto moste absolvovali pracovníci Oblasti Sever aj školenie pre zhotovovanie hydroizolačných súvrství, ktoré bolo na stavbe aj úspešne uplatnené a tak pracovisko získalo certifikát, ktorý ho oprávňuje v ďalšom období realizovať tieto práce. Tým sa významným spôsobom rozšírilo portfólio prác, ktoré môžeme realizovať vlastnými kapacitami, čo povedie ešte k väčšej efektívnosti a lepším ekonomickým výsledkom.