Swietelsky AG
Späť

Nový cyklochodník v Margecanoch

26.06.2023

Už túto letnú sezónu môžu návštevníci Ružínskej priehrady využívať nový cyklochodník. Spoločný chodník pre cyklistov a peších zabezpečí ich bezpečný pohyb a prejazd popri rieke Hornád mimo frekventovanej cesty II. triedy.

Projekt Košického samosprávneho kraja, financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, rieši výstavbu spoločného chodníka pre peších a cyklistov, ktorý prechádza k.ú. obce Margecany. Celková dĺžka cyklochodníka je 364 metrov a jeho súčasťou je aj oceľová lávka, preložka nadzemného vedenia a cyklistické značenie. Komunikácia pre cyklistov a peších začína na cykloturistickej trase v mieste existujúcej obslužnej komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pri vodnej nádrži Ružín. Trasa je odklonená od pôvodnej komunikácie a stúpa smerom k ceste II/547 ponad oporné múry a ďalej pokračuje popri ceste II. triedy, poza autobusovú zastávku k priechodu pre chodcov. Cyklochodník je lemovaný betónovým obrubníkom.

Celú stavbu realizuje Swietelsky Slovakia, Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, oblasť Východ. Stavebné práce začali v decembri minulého roka a dokončenú zákazku odovzdáme investorovi ešte pred letnými prázdninami.