Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Priemyselná zóna Nitra

15.07.2022

Výstavba infraštruktúry pre Priemyselnú zónu Nitra

Divízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Juh realizovala v období 03/2022-06/2022 pre súkromných investorov: PETRONIUS spol. s r.o. a MIMA spol. s r.o., stavbu v hodnote 1,124 mil. EUR. Išlo o  vybudovanie inžinierskych sietí, areálovej komunikácie vrátane chodníkov, s rozšírením a napojením na jestvujúcu cestu I/64. Výsledkom riešenia bola pripravenosť infraštruktúry a prístupnosť k jednotlivým parcelám pre ďalšiu výstavbu.

V rámci stavebných prác sa realizovala nosná zberná dažďová kanalizácia priemerov DN 300, 400 mm s prípojkami uličných vpustí a celý objem dažďovej vody je sústredený do veľkokapacitnej retenčnej nádrže spolu s čerpacou stanicou. Osadené boli chráničky pre rôzne inžinierske siete, aby sa vylúčili dodatočné zásahy do konštrukcie pláne a vrstiev vozovky. Pre dosiahnutie projektovanej nivelety komunikácie bolo navezených 7 500 m3 zeminy a pripravená pláň bola stabilizovaná zapracovaním spojiva zemnou frézou v celkovej výmere 6 500 m2.

V záverečnej fáze sa práce sústredili na položenie asfaltových vrstiev a napojenie komunikácie na jestvujúcu cestu I/64, osadenie betónových obrubníkov pre chodníky, terénne úpravy a realizáciu vodorovného dopravného značenia.